ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย และอนุกรรมการด้านเทคนิคติดตามรับทราบผลการดำเนินงาน ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

PR dltv | 02 มี.ค. 2563
90

           วันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓  เวลา ๑๐.๐๐ น. พลโทกฤษณะ วโรภาษ  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย  พร้อมด้วยพันเอกกฤษฎาวุฒิ โสภิกุล อนุกรรมการด้านเทคนิค , พันเอกณัฐพร  นุตยะสกุล  กรรมการพิจารณาแบบก่อสร้าง , นางสาวณัฎฐา  ปัดแก้ว  หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุน  มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  ในพระบรมราชูปถัมภ์   รับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานและรับทราบข้อมูลด้านประสิทธิภาพ  ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ในระบบต่าง ๆ ของสถานีฯ  ซึ่งอยู่ในช่วงของการรับประกันการบริการดูแลและบำรุงรักษาจากบริษัทคู่สัญญา หรือ MA (Maintenance Service Agreement)  เพื่อเป็นข้อมูลให้กับส่วนงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการดำเนินงานของมูลนิธิฯต่อไป
           โดยมีนางยุวนิตย์  ศรศิลป์  ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  นายเกรียงไกร  แสงทอง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีฯ  และหัวหน้าส่วนงานทุกฝ่าย  ให้การต้อนรับและนำเสนอรายงานสรุปข้อมูลด้านต่าง ๆ ของแต่ละฝ่าย  พร้อมนำคณะเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ  และเยี่ยมชมอาคารสถานที่ในส่วนที่มูลนิธิฯ รับผิดชอบดูแล