00:00:00
R พ23101 สุขศึกษา ม.3(ต่อ) เรื่อง ความสำคัญและองค์ประกอบของอนามัยเจริญพันธุ์
 
00:30:00
รอบภูมิภาค
 
01:00:00
เมืองไทยดี๊ดี
 
01:30:00
ตามอำเภอจาน
 
02:00:00
E Journey พลังงาน DEDE
 
02:30:00
แผ่นดินทระนง
 
03:00:00
อันดามัน
 
03:30:00
เพื่อสังคมสันติสุข
 
04:00:00
The Green Diary season 1
 
04:30:00
ช่างประจำบ้าน
 
05:00:00
ก้าวอย่างพอเพียง
 
05:30:00
รอบรู้ถิ่นไทย
 
06:00:00
ไปตามฝัน
 
06:30:00
รอบภูมิภาค
 
07:00:00
เมืองไทยดี๊ดี
 
07:30:00
ตามอำเภอจาน
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
E Journey พลังงาน DEDE
 
08:30:00
แผ่นดินทระนง
 
09:00:00
อันดามัน
 
09:30:00
สารคดีสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
 
10:00:00
The Green Diary season 1
 
10:30:00
ช่างประจำบ้าน
 
11:00:00
ก้าวอย่างพอเพียง
 
11:30:00
แผ่นดินทระนง
 
12:00:00
E Journey พลังงาน DEDE
 
12:30:00
รอบรู้ถิ่นไทย
 
13:00:00
ไปตามฝัน
 
13:30:00
รอบภูมิภาค
 
14:00:00
เมืองไทยดี๊ดี
 
14:30:00
อันดามัน
 
15:00:00
เพื่อสังคมสันติสุข
 
15:30:00
The Green Diary season 1
 
16:00:00
ช่างประจำบ้าน
 
16:30:00
ก้าวอย่างพอเพียง
 
17:00:00
สารคดีสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
 
17:30:00
ไปตามฝัน
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
รอบภูมิภาค
 
18:30:00
เมืองไทยดี๊ดี
 
19:00:00
ตามอำเภอจาน
 
19:30:00
E Journey พลังงาน DEDE
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
แผ่นดินทระนง
 
21:00:00
อันดามัน
 
21:30:00
เพื่อสังคมสันติสุข
 
22:00:00
The Green Diary season 1
 
22:30:00
ช่างประจำบ้าน
 
23:00:00
ก้าวอย่างพอเพียง
 
23:30:00
รอบรู้ถิ่นไทย