00:00:00
ไปตามฝัน
 
00:30:00
แจ้งรายการ
 
01:30:00
รอบภูมิภาค
 
02:00:00
รอบรู้ถิ่นไทย
 
02:30:00
รอบภูมิภาค
 
03:00:00
รอบภูมิภาค
 
03:30:00
ก้าวอย่างพอเพียง
 
04:00:00
ไปตามฝัน
 
04:30:00
แผ่นดินทระนง
 
05:00:00
รอบภูมิภาค
 
05:30:00
รอบรู้ถิ่นไทย
 
06:00:00
รอบภูมิภาค
 
06:30:00
รอบภูมิภาค
 
07:00:00
ก้าวอย่างพอเพียง
 
07:30:00
ไปตามฝัน
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:30:00
ส23101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.3 เรื่อง ศาสนสัมพันธ์
 
09:30:00
ท23101 ภาษาไทย ม.3 เรื่อง การอ่านเพื่อวิเคราะห์ วิจารณ์
 
10:30:00
ค23101 คณิตศาสตร์ ม.3 เรื่อง รูปเรขาคณิตที่คล้ายกัน (2)
 
11:30:00
แจ้งรายการ
 
12:00:00
ข่าวเที่ยง
 
12:30:00
ง23101 การงานอาชีพ ม.3 เรื่อง ช่องทางการจำหน่าย
 
13:30:00
ง23101 การงานอาชีพ ม.3 เรื่อง การสร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้า
 
14:30:00
ส23101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.3 เรื่อง ศาสนสัมพันธ์
 
15:30:00
ท23101 ภาษาไทย ม.3 เรื่อง การอ่านเพื่อวิเคราะห์ วิจารณ์
 
16:30:00
ค23101 คณิตศาสตร์ ม.3 เรื่อง รูปเรขาคณิตที่คล้ายกัน (2)
 
17:30:00
ง23101 การงานอาชีพ ม.3 เรื่อง ช่องทางการจำหน่าย
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:06:00
ง23101 การงานอาชีพ ม.3(ต่อ) เรื่อง ช่องทางการจำหน่าย
 
18:30:00
ง23101 การงานอาชีพ ม.3 เรื่อง การสร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้า
 
19:30:00
แจ้งรายการ
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
ส23101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.3 เรื่อง ศาสนสัมพันธ์
 
21:30:00
ท23101 ภาษาไทย ม.3 เรื่อง การอ่านเพื่อวิเคราะห์ วิจารณ์
 
22:30:00
ค23101 คณิตศาสตร์ ม.3 เรื่อง รูปเรขาคณิตที่คล้ายกัน (2)
 
23:30:00
ง23101 การงานอาชีพ ม.3 เรื่อง ช่องทางการจำหน่าย