00:00:00
R : ศ23101ทัศนศิลป์ม.3(ต่อ) เรื่อง สร้างศิลป์อย่างสร้างสรรค์ (1)
 
00:30:00
ก้าวอย่างพอเพียง
 
01:00:00
ไปตามฝัน
 
01:30:00
แผ่นดินทระนง
 
02:00:00
รอบภูมิภาค 1
 
02:30:00
รอบรู้ถิ่นไทย
 
03:00:00
รอบภูมิภาค 2
 
03:30:00
รอบภูมิภาค 3
 
04:00:00
R : ก้าวอย่างพอเพียง
 
04:30:00
R : ไปตามฝัน
 
05:00:00
R : แผ่นดินทระนง
 
05:30:00
R : รอบภูมิภาค 1
 
06:00:00
R : รอบรู้ถิ่นไทย
 
06:30:00
R : รอบภูมิภาค 2
 
07:00:00
R : รอบภูมิภาค 3
 
07:30:00
R : ก้าวอย่างพอเพียง
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:30:00
แจ้งรายการ
 
09:00:00
การเรียนการสอนวิชาทหารฯ ชั้นปีที่ 3 เรื่อง วิชาพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
 
10:00:00
การเรียนการสอนวิชาทหารฯ ชั้นปีที่ 3 เรื่อง วิชาพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
 
11:00:00
MON : ส23101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.3 เรื่อง พุทธปณิธาน 4 *
 
12:00:00
MON : ท23101 ภาษาไทย ม.3 เรื่อง การเขียนเค้าโครงโครงงาน *
 
13:00:00
MON : ค23101 คณิตศาสตร์ ม.3 เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง ตอนที่ 4
 
14:00:00
TUE : ค23101 คณิตศาสตร์ ม.3 เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง ตอนที่ 5
 
15:00:00
TUE : ว23101 วิทยาศาสตร์ ม.3 เรื่อง ประโยชน์ของการสะท้อนของแสง
 
16:00:00
TUE : ว23101 วิทยาศาสตร์ ม.3 เรื่อง ปรากฏการณ์การหักเหของแสง
 
17:00:00
TUE : พ23101สุขศึกษาม.3 เรื่อง นำเสนอรายการอาหารที่เหมาะสมตามวัย
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
R : ส23101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.3 เรื่อง พุทธปณิธาน 4 *
 
19:00:00
R : ท23101 ภาษาไทย ม.3 เรื่อง การเขียนเค้าโครงโครงงาน *
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R : ค23101 คณิตศาสตร์ ม.3 เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง ตอนที่ 4
 
21:30:00
R : ค23101 คณิตศาสตร์ ม.3 เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง ตอนที่ 5
 
22:30:00
R : รอบภูมิภาค
 
23:00:00
R : รอบรู้ถิ่นไทย
 
23:30:00
R : รอบภูมิภาค