00:00:00
R : ศ23103ดนตรีม.3(ต่อ) เรื่อง องค์ประกอบดนตรีและงานศิลปะอื่น (๑)
 
00:30:00
แจ้งรายการ
 
01:30:00
รอบภูมิภาค 1
 
02:00:00
รอบรู้ถิ่นไทย
 
02:30:00
รอบภูมิภาค 2
 
03:00:00
รอบภูมิภาค 3
 
03:30:00
ก้าวอย่างพอเพียง
 
04:00:00
ไปตามฝัน
 
04:30:00
แผ่นดินทระนง
 
05:00:00
R : รอบภูมิภาค 1
 
05:30:00
R : ก้าวอย่างพอเพียง
 
06:00:00
R : รอบภูมิภาค 2
 
06:30:00
R : รอบภูมิภาค 3
 
07:00:00
R : ส23101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.3 เรื่อง ทุกข์
 
07:00:00
R : รอบรู้ถิ่นไทย
 
07:30:00
R : ไปตามฝัน
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:30:00
ว23101 วิทยาศาสตร์ ม.3 เรื่อง การสะท้อนกลับหมด
 
09:30:00
อ23101 ภาษาอังกฤษ ม.3 เรื่อง The Shopping Places We Like
 
10:30:00
ส23101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.3 เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต
 
11:30:00
แจ้งรายการ
 
12:00:00
ข่าวเที่ยง
 
12:30:00
ศ23101ทัศนศิลป์ม.3 เรื่อง สร้างศิลป์อย่างสร้างสรรค์ (1)
 
13:30:00
แจ้งรายการ
 
14:30:00
R : ว23101 วิทยาศาสตร์ ม.3 เรื่อง การสะท้อนกลับหมด
 
15:30:00
R : อ23101 ภาษาอังกฤษ ม.3 เรื่อง The Shopping Places We Like
 
16:30:00
R : ส23101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.3 เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต
 
17:30:00
แจ้งรายการ
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
แจ้งรายการ
 
18:30:00
R : ศ23101ทัศนศิลป์ม.3 เรื่อง สร้างศิลป์อย่างสร้างสรรค์ (1)
 
19:30:00
แจ้งรายการ
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R : ว23101 วิทยาศาสตร์ ม.3 เรื่อง การสะท้อนกลับหมด
 
21:30:00
R : อ23101 ภาษาอังกฤษ ม.3 เรื่อง The Shopping Places We Like
 
22:30:00
R : ส23101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.3 เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต
 
23:30:00
R : ศ23101ทัศนศิลป์ม.3 เรื่อง สร้างศิลป์อย่างสร้างสรรค์ (1)