00:30:00
R : ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3 เรื่อง การวิเคราะห์และการวางแผนทำงานเพื่อการดำรงชีวิต
 
01:30:00
รอบภูมิภาค
 
02:00:00
รอบรู้ถิ่นไทย
 
02:30:00
เกษตรขั้นเทพ
 
03:30:00
ก้าวอย่างพอเพียง
 
04:00:00
ไปตามฝัน
 
04:30:00
แผ่นดินทระนง
 
05:00:00
R : รอบภูมิภาค
 
05:30:00
R : รอบรู้ถิ่นไทย
 
06:00:00
R : เกษตรขั้นเทพ
 
07:00:00
R : ก้าวอย่างพอเพียง
 
07:30:00
R : ไปตามฝัน
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:30:00
ค23101 คณิตศาสตร์ ม.3 * เรื่อง ปริมาตรของปริซึม *
 
09:30:00
ว23101 วิทยาศาสตร์ ม.3 * เรื่อง การหาความเร็วเฉลี่ย (2)
 
10:30:00
ว23101 วิทยาศาสตร์ ม.3 * เรื่อง การคำนวณหาความเร่ง (1) *
 
11:30:00
แจ้งรายการ
 
12:00:00
ข่าวเที่ยง
 
12:30:00
พ23101 สุขศึกษา ม.3 * เรื่อง เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการพัฒนาการของวัยตนเอง
 
13:30:00
แจ้งรายการ
 
14:30:00
R : ค23101 คณิตศาสตร์ ม.3 * เรื่อง ปริมาตรของปริซึม *
 
15:30:00
R : ว23101 วิทยาศาสตร์ ม.3 * เรื่อง การหาความเร็วเฉลี่ย (2)
 
16:30:00
R : ว23101 วิทยาศาสตร์ ม.3 * เรื่อง การคำนวณหาความเร่ง (1) *
 
17:30:00
แจ้งรายการ
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
แจ้งรายการ
 
18:30:00
R : พ23101 สุขศึกษา ม.3 * เรื่อง เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการพัฒนาการของวัยตนเอง
 
19:30:00
แจ้งรายการ
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R : ค23101 คณิตศาสตร์ ม.3 * เรื่อง ปริมาตรของปริซึม *
 
21:30:00
R : ว23101 วิทยาศาสตร์ ม.3 * เรื่อง การหาความเร็วเฉลี่ย (2)
 
22:30:00
R : ว23101 วิทยาศาสตร์ ม.3 * เรื่อง การคำนวณหาความเร่ง (1) *
 
23:30:00
R : พ23101 สุขศึกษา ม.3 * เรื่อง เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการพัฒนาการของวัยตนเอง