00:00:00
ว22103 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)(ต่อ) เรื่อง ออกแบบชิ้นงาน
 
00:30:00
สีสันแอฟริกา
 
01:00:00
แง้มประตูสู่ลาว ปี 1-2
 
01:30:00
ท่องโลก 10+1
 
02:00:00
ASEAN FOCUS
 
02:30:00
สวัสดีเวียดนาม
 
03:00:00
ภาษาเกาหลี
 
03:30:00
ภาษาพม่า
 
04:00:00
สีสันอาเซียนพลัส
 
04:30:00
วิถีอาเซียน
 
05:00:00
รอบบ้านเรา
 
05:30:00
R สีสันแอฟริกา
 
06:00:00
R แง้มประตูสู่ลาว ปี 1-2
 
06:30:00
R ท่องโลก 10+1
 
07:00:00
ASEAN FOCUS
 
07:30:00
R สวัสดีเวียดนาม
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:30:00
THUท22101 ภาษาไทย ม.2 เรื่อง ประโยครวม
 
09:30:00
THUว22101 วิทยาศาสตร์ ม.2 เรื่อง แรงลัพธ์
 
10:30:00
THUว22101 วิทยาศาสตร์ ม.2 เรื่อง แรงลัพธ์
 
11:30:00
THUส22102 ประวัติศาสตร์ ม.2 เรื่อง ความสัมพันธ์ของอยุธยากับชาติตะวันตก
 
12:30:00
FRIส22101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.2 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475
 
13:30:00
FRIท22101 ภาษาไทย ม.2 เรื่อง ประโยคซ้อน
 
14:30:00
FRIอ22101 ภาษาอังกฤษ ม.2 เรื่อง At the Doctor’s
 
15:30:00
FRIพ22101 สุขศึกษา ม.2 เรื่อง ความเสมอภาคทางเพศ
 
16:30:00
R ASEAN FOCUS
 
17:00:00
R สวัสดีเวียดนาม
 
17:30:00
R ภาษาเกาหลี
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
R ภาษาพม่า
 
18:30:00
R วิถีอาเซียน
 
19:00:00
R รอบบ้านเรา
 
19:30:00
R สีสันแอฟริกา
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R แง้มประตูสู่ลาว ปี 1-2
 
21:00:00
R ท่องโลก 10+1
 
21:30:00
R ASEAN FOCUS
 
22:00:00
R สวัสดีเวียดนาม
 
22:30:00
R ภาษาเกาหลี
 
23:00:00
R ภาษาพม่า
 
23:30:00
R วิถีอาเซียน