00:30:00
วิถีอาเซียน
 
01:00:00
รอบบ้านเรา
 
01:30:00
สีสันแอฟริกา
 
02:00:00
แง้มประตูสู่ลาว ปี 1-2
 
02:30:00
ท่องโลก 10+1
 
03:00:00
ASEAN FOCUS
 
03:30:00
สวัสดีเวียดนาม
 
04:00:00
ภาษาเกาหลี
 
04:30:00
ภาษาพม่า
 
05:00:00
R วิถีอาเซียน
 
05:30:00
R รอบบ้านเรา
 
06:00:00
R สีสันแอฟริกา
 
06:30:00
R แง้มประตูสู่ลาว ปี 1-2
 
07:00:00
R ท่องโลก 10+1
 
07:30:00
R ASEAN FOCUS
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:30:00
แจ้งรายการ
 
09:00:00
การเรียนการสอนวิชาทหารฯ ชั้นปีที่ 2 เรื่อง วิชาพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
 
11:00:00
MONค22101 คณิตศาสตร์ ม.2 เรื่อง สมบัติอื่น ๆ ของเลขยกกำลัง (2)
 
12:00:00
MONอ22101 ภาษาอังกฤษ ม.2 เรื่อง How do you feel?
 
13:00:00
MONว22101 วิทยาศาสตร์ ม.2 เรื่อง แรงเสียดทาน
 
14:00:00
MONศ22101 ทัศนศิลป์ ม.2 เรื่อง อภิปรายเรื่องวัสดุอุปกรณ์ในงานจิตรกรรม
 
15:00:00
TUEอ22101 ภาษาอังกฤษ ม.2 เรื่อง What should I do?
 
16:00:00
TUEค22101 คณิตศาสตร์ ม.2 เรื่อง เอกนาม
 
17:00:00
TUEส22101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.2 เรื่อง การปกครองไทย
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
TUEศ22103 ดนตรี ม.2 เรื่อง รวมวงดนตรี
 
19:00:00
WEDส22101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.2 เรื่อง เหตุการณ์การเมืองการปกครองไทย 1
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
WEDท22101 ภาษาไทย ม.2 เรื่อง ประโยคซ้อน
 
21:30:00
WEDค22101 คณิตศาสตร์ ม.2 เรื่อง การบวกและการลบเอกนาม
 
22:30:00
WEDว22103 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เรื่อง การสร้างทดสอบและประเมินชิ้นงาน
 
23:30:00
WEDว22103 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เรื่อง การสร้างทดสอบและประเมินชิ้นงาน