00:00:00
ภาษาพม่า
 
00:30:00
วิถีอาเซียน
 
01:00:00
รอบบ้านเรา
 
01:30:00
สีสันแอฟริกา
 
02:00:00
I am in Asean
 
02:30:00
แง้มประตูสู่ลาว ปี 1-2
 
03:00:00
ท่องโลก 10+1
 
03:30:00
สร้างสรรค์ทัศนศิลป์
 
04:00:00
R : ASEAN FOCUS
 
04:30:00
R : สวัสดีเวียดนาม
 
05:00:00
R : ภาษาเกาหลี
 
05:30:00
R : ภาษาพม่า
 
06:00:00
R : วิถีอาเซียน
 
06:30:00
R : รอบบ้านเรา
 
07:00:00
R : สีสันแอฟริกา
 
07:30:00
R : l am in Asean
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:30:00
THU : ท22101 ภาษาไทย ม.2 * เรื่อง การท่องจำบทอาขยาน
 
09:30:00
THU : ว22101 วิทยาศาสตร์ ม.2 * เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการละลาย (1) *
 
10:30:00
THU : ว22101 วิทยาศาสตร์ ม.2 * เรื่อง สารละลายอิ่มตัว
 
11:30:00
THU : ส22102 ประวัติศาสตร์ ม.2 เรื่อง การรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์
 
12:30:00
FRI : ส22101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.2 เรื่อง ความสำคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือกับการพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม
 
13:30:00
FRI : ท22101 ภาษาไทย ม.2 * เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ (1) *
 
14:30:00
FRI : อ22101 ภาษาอังกฤษ ม.2 * เรื่อง Scott and his friends’ routines
 
15:30:00
FRI : พ22101 สุขศึกษา ม.2 * เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่น
 
16:30:00
สร้างสรรค์ทัศนศิลป์
 
17:00:00
ASEAN FOCUS
 
17:30:00
สวัสดีเวียดนาม
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
ภาษาเกาหลี
 
18:30:00
ภาษาพม่า
 
19:00:00
วิถีอาเซียน
 
19:30:00
รอบบ้านเรา
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
สีสันแอฟริกา
 
21:00:00
I am in Asean
 
21:30:00
แง้มประตูสู่ลาว ปี 1-2
 
22:00:00
ท่องโลก 10+1
 
22:30:00
สีสันอาเซียนพลัส
 
23:00:00
R : ASEAN FOCUS
 
23:30:00
R : สวัสดีเวียดนาม