00:30:00
แจ้งรายการ
 
01:30:00
สวัสดีเวียดนาม
 
02:00:00
ภาษาเกาหลี
 
02:30:00
ภาษาพม่า
 
03:00:00
วิถีอาเซียน
 
03:30:00
รอบบ้านเรา
 
04:00:00
สีสันแอฟริกา
 
04:30:00
I am in Asean
 
05:00:00
แง้มประตูสู่ลาว ปี 1-2
 
05:30:00
ท่องโลก 10+1
 
06:00:00
สร้างสรรค์ทัศนศิลป์
 
06:30:00
ASEAN FOCUS
 
07:00:00
สีสันอาเซียนพลัส
 
07:30:00
R : สวัสดีเวียดนาม
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:30:00
MON : ค22101 คณิตศาสตร์ ม.2 * เรื่อง บทกลับทฤษฎีบทพีทาโกรัส *
 
09:30:00
MON : อ22101 ภาษาอังกฤษ ม.2 * เรื่อง What time do you get up?
 
10:30:00
MON : ว22101 วิทยาศาสตร์ ม.2 * เรื่อง การละลายของสารในตัวทำละลาย (2)
 
11:30:00
MON : ศ22101 ทัศนศิลป์ ม.2 * เรื่อง เรียนรู้วิธีการถ่ายทอดแนวความคิดในงานทัศนศิลป์
 
12:30:00
TUE : อ22101 ภาษาอังกฤษ ม.2 * "เรื่อง How often do you exercise? และ Asking about Daily Routines *"
 
13:30:00
TUE : ค22101 คณิตศาสตร์ ม.2 * เรื่อง การนำทฤษฎีบทพีทาโกรัส / บทกลับไปใช้แก้ปัญหา
 
14:30:00
TUE : ส22101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.2 เรื่อง ความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
 
15:30:00
TUE : ศ22103 ดนตรี ม.2 * เรื่อง องค์ประกอบของดนตรีในแต่ละวัฒนธรรมของไทย
 
16:30:00
WED : ส22101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.2 เรื่อง ความสำคัญพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นรากฐานของวัฒนธรรม เอกลักษณ์และมรดกของชาติ
 
17:30:00
แจ้งรายการ
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
WED : ท22101 ภาษาไทย ม.2 * เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง (2)
 
19:00:00
WED : ค22101 คณิตศาสตร์ ม.2 * เรื่อง การนำทฤษฎีบทพีทาโกรัส / บทกลับไปใช้ในชีวิตจริง
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
WED : ว22103 เทคโนโลยี ม.2 * เรื่อง การใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
 
21:30:00
WED : ว22103 เทคโนโลยี ม.2 * เรื่อง การสร้างและแสดงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของผลงาน *
 
22:30:00
ASEAN FOCUS
 
23:00:00
สวัสดีเวียดนาม
 
23:30:00
ภาษาเกาหลี