00:00:00
Happy English by Kru Somsri
 
00:30:00
Click
 
01:00:00
Sparkling English
 
01:30:00
Good Morning vocab King
 
02:00:00
Happy English by Kru Somsri
 
02:30:00
Click
 
03:00:00
Sparkling English
 
03:30:00
Good Morning vocab King
 
04:00:00
ทัวร์ไม่กลัวฝรั่ง
 
04:30:00
FudFidFoFi
 
05:00:00
R Happy English by Kru Somsri
 
05:30:00
R Click
 
06:00:00
R Sparkling English
 
06:30:00
R Good Morning vocab King
 
07:00:00
R Happy English by Kru Somsri
 
07:30:00
R Click
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:30:00
THUว21101 วิทยาศาสตร์ ม.1 เรื่อง ธาตุอาหารบางชนิดที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช
 
09:30:00
THUอ21101 ภาษาอังกฤษ ม.1 เรื่อง Food Facts.
 
10:30:00
THUท21101 ภาษาไทย ม.1 เรื่อง การสรุปเนื้อหาวรรณคดี เรื่อง กาพย์พระไชยสุริยา
 
11:30:00
THUส21101 สังคมศึกษา ม.1 เรื่อง อำนาจอธิปไตย (3)
 
12:30:00
FRIอ21101 ภาษาอังกฤษ ม.1 เรื่อง Directions
 
13:30:00
FRIส21101 สังคมศึกษา ม.1 เรื่อง สิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองไทย
 
14:30:00
FRIพ21101 สุขศึกษา ม.1 เรื่อง ผลกระทบที่เกิดจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
 
15:30:00
FRIศ21103 ดนตรี ม.1 เรื่อง ขับร้องประสานเสียง ๒ แนว
 
16:30:00
R Sparkling English
 
17:00:00
R Good Morning vocab King
 
17:30:00
R ทัวร์ไม่กลัวฝรั่ง
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
R FudFidFoFi
 
18:30:00
R Happy English by Kru Somsri
 
19:00:00
R Click
 
19:30:00
R Sparkling English
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R Good Morning vocab King
 
21:00:00
R Happy English by Kru Somsri
 
21:30:00
R Click
 
22:00:00
R Sparkling English
 
22:30:00
R Good Morning vocab King
 
23:00:00
R ทัวร์ไม่กลัวฝรั่ง
 
23:30:00
R FudFidFoFi