00:00:00
Happy English by Kru Somsri
 
00:30:00
แจ้งรายการ
 
01:30:00
Happy English by Kru Somsri
 
02:00:00
Click
 
02:30:00
Sparkling English
 
03:00:00
Good Morning vocab King
 
03:30:00
ทัวร์ไม่กลัวฝรั่ง
 
04:00:00
FudFidFoFi
 
04:30:00
Happy English by Kru Somsri
 
05:00:00
Click
 
05:30:00
Sparkling English
 
06:00:00
Good Morning vocab King
 
06:30:00
ทัวร์ไม่กลัวฝรั่ง
 
07:00:00
หลักสูตรเสริมวิทยาการคำนวณ การเขียนโปรแกรมกับไมโครคอนโทรลเลอร์
 
07:30:00
Click
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:30:00
ท21101 ภาษาไทย ม.1 เรื่อง ฉันทลักษณ์กาพย์ยานี ๑๑
 
09:30:00
ค21101 คณิตศาสตร์ ม.1 เรื่อง การสร้างเส้นตั้งฉากที่จุดจุดหนึ่งบนเส้นตรงที่กำหนดให้
 
10:30:00
อ21101 ภาษาอังกฤษ ม.1 เรื่อง How can we go ….. ?
 
11:30:00
แจ้งรายการ
 
12:00:00
ข่าวเที่ยง
 
12:30:00
ส21102 ประวัติศาสตร์ ม.1 เรื่อง ความร่วมมือสามเสาหลักของประชาคมอาเซียน
 
13:30:00
แจ้งรายการ
 
14:30:00
ท21101 ภาษาไทย ม.1 เรื่อง ฉันทลักษณ์กาพย์ยานี ๑๑
 
15:30:00
ค21101 คณิตศาสตร์ ม.1 เรื่อง การสร้างเส้นตั้งฉากที่จุดจุดหนึ่งบนเส้นตรงที่กำหนดให้
 
16:30:00
อ21101 ภาษาอังกฤษ ม.1 เรื่อง How can we go ….. ?
 
17:30:00
แจ้งรายการ
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:30:00
ส21102 ประวัติศาสตร์ ม.1 เรื่อง ความร่วมมือสามเสาหลักของประชาคมอาเซียน
 
19:30:00
แจ้งรายการ
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
ท21101 ภาษาไทย ม.1 เรื่อง ฉันทลักษณ์กาพย์ยานี ๑๑
 
21:30:00
ค21101 คณิตศาสตร์ ม.1 เรื่อง การสร้างเส้นตั้งฉากที่จุดจุดหนึ่งบนเส้นตรงที่กำหนดให้
 
22:30:00
อ21101 ภาษาอังกฤษ ม.1 เรื่อง How can we go ….. ?
 
23:30:00
ส21102 ประวัติศาสตร์ ม.1 เรื่อง ความร่วมมือสามเสาหลักของประชาคมอาเซียน