00:00:00
ศ21101 ทัศนศิลป์ม.1 (ต่อ) เรื่อง การออกแบบงานทัศนศิลป์โดยเน้นความกลมกลืน
 
00:30:00
Click
 
01:00:00
Sparkling English
 
01:30:00
Good Morning vocab King
 
02:00:00
Happy English by Kru Somsri
 
02:30:00
Click
 
03:00:00
Sparkling English
 
03:30:00
Good Morning vocab King
 
04:00:00
ทัวร์ไม่กลัวฝรั่ง
 
04:30:00
FudFidFoFi
 
05:00:00
R : Happy English by Kru Somsri
 
05:30:00
R: Click
 
06:00:00
R: Sparkling English
 
06:30:00
R : Good Morning vocab King
 
07:00:00
R : Happy English by Kru Somsri
 
07:30:00
R: Click
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:30:00
ว21101 วิทยาศาสตร์ ม.1 * เรื่อง ธาตุกัมมันตรังสี
 
09:30:00
อ21101 ภาษาอังกฤษ ม.1 * เรื่อง In the classroom
 
10:30:00
ท21101 ภาษาไทย ม.1 * เรื่อง วิจักษ์วรรณคดี (คุณค่าด้าน วรรณศิลป์)
 
11:30:00
ส21101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1 เรื่อง สาเหตุแห่งทุกข์
 
12:30:00
อ21101 ภาษาอังกฤษ ม.1 * เรื่อง Look at your book
 
13:30:00
ส21101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1 เรื่อง หนทางแห่งการดับทุกข์
 
14:30:00
พ21101สุขศึกษาม.1 เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโต
 
15:30:00
ศ21103 ดนตรี ม.1 เรื่อง วงดนตรีพื้นเมือง
 
16:30:00
R: Sparkling English
 
17:00:00
R: Good Morning vocab King
 
17:30:00
R: ทัวร์ไม่กลัวฝรั่ง
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
R: FudFidFoFi
 
18:30:00
R: Happy English by Kru Somsri
 
19:00:00
R: Click
 
19:30:00
R: Sparkling English
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R: Good Morning vocab King
 
21:00:00
R: Happy English by Kru Somsri
 
21:30:00
R: Click
 
22:00:00
R : Sparkling English
 
22:30:00
R: Good Morning vocab King
 
23:00:00
R : ทัวร์ไม่กลัวฝรั่ง
 
23:30:00
R : FudFidFoFi