00:30:00
แจ้งรายการ
 
01:30:00
Dream Catcher
 
02:30:00
ช่างประจำบ้าน
 
03:00:00
บทเรียนชีวิตจากคดีปกครอง
 
03:30:00
Heart Work
 
04:30:00
ประชานิยม
 
05:00:00
รู้กฎหมายสบายใจ
 
05:30:00
เพื่อสังคมสันติสุข
 
06:00:00
นับ 1 ให้ถึงพ่อ
 
06:30:00
กฎหมายคลายเครียดปี 1
 
07:00:00
หลักชีวิตปี 1
 
07:30:00
นับ 1 ให้ถึงพ่อ
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:30:00
MON : ค16101 คณิตศาสตร์ 6 * เรื่อง สมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวกและสมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการคูณ *
 
09:30:00
MON : ท16101 ภาษาไทย 6 * เรื่อง อ่าน คิด พิจารณา (1)
 
10:30:00
MON : อ16101 ภาษาอังกฤษ 6 * "เรื่อง Fun Activities "
 
11:30:00
MON : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์) เรื่อง ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ (2)
 
12:30:00
MON : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา) * เรื่อง ระบบสืบพันธุ์ (2)
 
13:30:00
TUE : ท16101 ภาษาไทย 6 * เรื่อง อ่าน คิด พิจารณา (2) *
 
14:30:00
TUE : ว16101 วิทยาศาสตร์ 6 * เรื่อง การกินอาหารให้เหมาะสมกับเพศและวัย (1)
 
15:30:00
TUE : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตและการบริการ
 
16:30:00
TUE : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ) * เรื่อง วิธีการกำหนดระยะในภาพวาด
 
17:30:00
แจ้งรายการ
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
WED : อ16101 ภาษาอังกฤษ 6 * เรื่อง Fun Game
 
19:00:00
WED : ค16101 คณิตศาสตร์ 6 * เรื่อง การใช้สมบัติการแจกแจงในการคิดคำนวณ *
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
WED : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลัก กอท.) * เรื่อง เสื้อผ้าของฉัน (1)
 
21:30:00
WED : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง ปัจจัยที่กำหนดปริมาณสินค้าและบริการ
 
22:30:00
กฎหมายคลายเครียดปี 1
 
23:00:00
Dream Catcher