00:00:00
ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ต่อ เรื่อง การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ (3)
 
01:00:00
แจ้งรายการ
 
01:30:00
วิถีไทย
 
02:00:00
พินิจนคร
 
03:00:00
วิชาพึ่งตนเอง
 
03:30:00
Fat Fact ความจริงรอบพุง
 
04:00:00
ภูมิภาค 3.0
 
05:00:00
ที่นี่บ้านเรา
 
05:30:00
โลกใสไร้ขยะ
 
06:00:00
Animal Speak
 
06:30:00
ผีเสื้อกระพือปีก
 
07:00:00
R: วิถีไทย
 
07:30:00
R: วิชาพึ่งตนเอง
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:30:00
อ15101 ภาษาอังกฤษ เรื่อง Let's Go Camping
 
09:30:00
ค15101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การเขียนจำนวนคละในรูปทศนิยม
 
10:30:00
ท15101 ภาษาไทย เรื่อง เพลงกล่อมเด็ก
 
11:30:00
แจ้งรายการ
 
12:00:00
ข่าวเที่ยง
 
12:30:00
ส15101 สังคมศึกษา เรื่อง ลักษณะของการกู้ยืมเงิน
 
13:30:00
แจ้งรายการ
 
14:30:00
R: อ15101 ภาษาอังกฤษ เรื่อง Let's Go Camping
 
15:30:00
R: ค15101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การเขียนจำนวนคละในรูปทศนิยม
 
16:30:00
R: ท15101 ภาษาไทย เรื่อง เพลงกล่อมเด็ก
 
17:30:00
แจ้งรายการ
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:06:00
แจ้งรายการ
 
18:30:00
R: ส15101 สังคมศึกษา เรื่อง ลักษณะของการกู้ยืมเงิน
 
19:30:00
แจ้งรายการ
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R: อ15101 ภาษาอังกฤษ เรื่อง Let's Go Camping
 
21:30:00
R: ค15101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การเขียนจำนวนคละในรูปทศนิยม
 
22:30:00
R: ท15101 ภาษาไทย เรื่อง เพลงกล่อมเด็ก
 
23:30:00
R: ส15101 สังคมศึกษา เรื่อง ลักษณะของการกู้ยืมเงิน