00:00:00
ศ15101 ศิลปะ (ต่อ) เรื่อง ทัศนศิลป์ท้องถิ่น
 
00:30:00
แจ้งรายการ
 
01:30:00
พินิจนคร
 
02:30:00
วิชาพึ่งตนเอง
 
03:00:00
Fat Fact ความจริงรอบพุง
 
03:30:00
ภูมิภาค 3.0
 
04:30:00
ที่นี่บ้านเรา
 
05:00:00
โลกใสไร้ขยะ
 
05:30:00
Animal Speak
 
06:00:00
ผีเสื้อกระพือปีก
 
06:30:00
วิถีไทย
 
07:00:00
R: พินิจนคร
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:30:00
ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ (2)
 
09:30:00
ท15101 ภาษาไทย เรื่อง การใช้ระดับภาษาเพื่อการสื่อสาร
 
10:30:00
ค15101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เป็นตัวประกอบของ 10 100 หรือ 1,000 ในรูปทศนิยม
 
11:30:00
แจ้งรายการ
 
12:00:00
ข่าวเที่ยง
 
12:30:00
ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เรื่อง การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ (3)
 
13:30:00
แจ้งรายการ
 
14:30:00
R: ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ (2)
 
15:30:00
R: ท15101 ภาษาไทย เรื่อง การใช้ระดับภาษาเพื่อการสื่อสาร
 
16:30:00
R: ค15101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เป็นตัวประกอบของ 10 100 หรือ 1,000 ในรูปทศนิยม
 
17:30:00
แจ้งรายการ
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:06:00
แจ้งรายการ
 
18:30:00
R: ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เรื่อง การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ (3)
 
19:30:00
แจ้งรายการ
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R: ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ (2)
 
21:30:00
R: ท15101 ภาษาไทย เรื่อง การใช้ระดับภาษาเพื่อการสื่อสาร
 
22:30:00
R: ค15101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เป็นตัวประกอบของ 10 100 หรือ 1,000 ในรูปทศนิยม
 
23:30:00
R: ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เรื่อง การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ (3)