00:00:00
ภูมิภาค 3.0
 
01:00:00
โลกใสไร้ขยะ
 
01:30:00
Animal Speak
 
02:00:00
ผีเสื้อกระพือปีก
 
02:30:00
วิถีไทย
 
03:00:00
พินิจนคร
 
04:00:00
วิชาพึ่งตนเอง
 
04:30:00
Fat Fact ความจริงรอบพุง
 
05:00:00
ที่นี่บ้านเรา
 
05:30:00
R: ภูมิภาค 3.0
 
06:30:00
R: โลกใสไร้ขยะ
 
07:00:00
R: Animal Speak
 
07:30:00
R: ผีเสื้อกระพือปีก
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:30:00
อ15101 ภาษาอังกฤษ เรื่อง Things in My Classroom (2)
 
09:30:00
ค15101 คณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน 2 ขั้นตอน
 
10:30:00
ท15101 ภาษาไทย เรื่อง ภาษาพูด ภาษาเขียน
 
11:30:00
ส15101 สังคมศึกษา เรื่อง บทบาทหน้าที่ของธนาคาร
 
12:30:00
ท15101 ภาษาไทย เรื่อง ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น
 
13:30:00
ค15101 คณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ
 
14:30:00
พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) เรื่อง การเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์
 
15:30:00
ส15102 ประวัติศาสตร์ เรื่อง อารยธรรมอินเดียและจีน
 
16:30:00
R: วิชาพึ่งตนเอง
 
17:00:00
R: Fat Fact ความจริงรอบพุง
 
17:30:00
R: ที่นี่บ้านเรา
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
R: ภูมิภาค 3.0
 
19:00:00
R: โลกใสไร้ขยะ
 
19:30:00
R: Animal Speak
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R: ผีเสื้อกระพือปีก
 
21:00:00
วิถีไทย
 
21:30:00
R: พินิจนคร
 
22:30:00
R: วิชาพึ่งตนเอง
 
23:00:00
R: Fat Fact ความจริงรอบพุง
 
23:30:00
R: ที่นี่บ้านเรา