00:00:00
R: กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) (ต่อ) เรื่องเรื่อง ประเภทของสหกรณ์ (2)
 
00:30:00
แจ้งรายการ
 
01:30:00
วิชาพึ่งตนเอง
 
02:00:00
Fat Fact ความจริงรอบพุง
 
02:30:00
ภูมิภาค 3.0
 
03:30:00
ที่นี่บ้านเรา
 
04:00:00
โลกใสไร้ขยะ
 
04:30:00
Animal Speak
 
05:00:00
ท้าให้อ่าน
 
05:30:00
วิถีไทย
 
06:00:00
พินิจนคร
 
07:00:00
R: วิชาพึ่งตนเอง
 
07:30:00
R: Fat Fact ความจริงรอบพุง
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:30:00
ท15101 ภาษาไทย 5 เรื่อง อ่านแบบไทย ใช้แบบไทย *
 
09:30:00
อ15101 ภาษาอังกฤษ 5 เรื่อง Put on the Puppet Show
 
10:30:00
กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง สหกรณ์ในโรงเรียน
 
11:30:00
แจ้งรายการ
 
12:00:00
ข่าวเที่ยง
 
12:30:00
กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ) เรื่อง จินตนาการวรรณะสีในภาพวาด
 
13:30:00
แจ้งรายการ
 
14:30:00
R: ท15101 ภาษาไทย 5 เรื่อง อ่านแบบไทย ใช้แบบไทย *
 
15:30:00
R: อ15101 ภาษาอังกฤษ 5 เรื่อง Put on the Puppet Show
 
16:30:00
R: กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง สหกรณ์ในโรงเรียน
 
17:30:00
แจ้งรายการ
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
แจ้งรายการ
 
18:30:00
R: กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ) เรื่อง จินตนาการวรรณะสีในภาพวาด
 
19:30:00
แจ้งรายการ
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R: ท15101 ภาษาไทย 5 เรื่อง อ่านแบบไทย ใช้แบบไทย *
 
21:30:00
R: อ15101 ภาษาอังกฤษ 5 เรื่อง Put on the Puppet Show
 
22:30:00
R: กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง สหกรณ์ในโรงเรียน
 
23:30:00
R: กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ) เรื่อง จินตนาการวรรณะสีในภาพวาด