00:00:00
แจ้งรายการ
 
00:30:00
แจ้งรายการ
 
01:30:00
Fat Fact ความจริงรอบพุง
 
02:00:00
ภูมิภาค 3.0
 
03:00:00
ที่นี่บ้านเรา
 
03:30:00
โลกใสไร้ขยะ
 
04:00:00
Animal Speak
 
04:30:00
ท้าให้อ่าน
 
05:00:00
วิถีไทย
 
05:30:00
พินิจนคร
 
06:30:00
วิชาพึ่งตนเอง
 
07:00:00
R: ภูมิภาค 3.0
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:30:00
ค15101 คณิตศาสตร์ 5 เรื่อง การบวก ลบ ระคน *
 
09:30:00
ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 เรื่อง โครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่ (3)
 
10:30:00
กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักการงานอาชีพ) เรื่อง สารพันงานครัว หลักการเลือกซื้ออาหารเพื่อบริโภค
 
11:30:00
แจ้งรายการ
 
12:00:00
ข่าวเที่ยง
 
12:30:00
กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง ประเภทของสหกรณ์ (2)
 
13:30:00
แจ้งรายการ
 
14:30:00
R: ค15101 คณิตศาสตร์ 5 เรื่อง การบวก ลบ ระคน *
 
15:30:00
R: ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 เรื่อง โครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่ (3)
 
16:30:00
R: กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักการงานอาชีพ) เรื่อง สารพันงานครัว หลักการเลือกซื้ออาหารเพื่อบริโภค
 
17:30:00
แจ้งรายการ
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
แจ้งรายการ
 
18:30:00
R: กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง ประเภทของสหกรณ์ (2)
 
19:30:00
แจ้งรายการ
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R: ค15101 คณิตศาสตร์ 5 เรื่อง การบวก ลบ ระคน *
 
21:30:00
R: ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 เรื่อง โครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่ (3)
 
22:30:00
R: กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักการงานอาชีพ) เรื่อง สารพันงานครัว หลักการเลือกซื้ออาหารเพื่อบริโภค
 
23:30:00
R: กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง ประเภทของสหกรณ์ (2)