00:30:00
แจ้งรายการ
 
01:30:00
รักษ์สิ่งแวดล้อม
 
02:00:00
สยามศิลป์
 
03:00:00
ร้อยบุปผา
 
03:30:00
ลีลาศิลป์
 
04:00:00
วิชาพึ่งตนเอง
 
04:30:00
เมืองนิรมิต จิตตนคร
 
05:00:00
วิถีไทย
 
05:30:00
ภูมิภาค 3.0
 
06:30:00
ที่นี่บ้านเรา
 
07:00:00
ชนช้างกราฟิก
 
07:30:00
รักษ์สิ่งแวดล้อม
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:30:00
ท15101 ภาษาไทย 5 * เรื่อง เสริมปัญญา ด้วยนิทานพื้นบ้าน
 
09:30:00
อ15101 ภาษาอังกฤษ 5 * เรื่อง There’s No One Just Like You
 
10:30:00
กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์) เรื่อง ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
 
11:30:00
แจ้งรายการ
 
12:00:00
ข่าวเที่ยง
 
12:30:00
กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ) * เรื่อง จินตนาการกับการสร้างทัศนศิลป์
 
13:30:00
แจ้งรายการ
 
14:30:00
R : ท15101 ภาษาไทย 5 * เรื่อง เสริมปัญญา ด้วยนิทานพื้นบ้าน
 
15:30:00
R : อ15101 ภาษาอังกฤษ 5 * เรื่อง There’s No One Just Like You
 
16:30:00
R : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์) เรื่อง ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
 
17:30:00
แจ้งรายการ
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
R : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ) * เรื่อง จินตนาการกับการสร้างทัศนศิลป์
 
19:00:00
แจ้งรายการ
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R : ท15101 ภาษาไทย 5 * เรื่อง เสริมปัญญา ด้วยนิทานพื้นบ้าน
 
21:30:00
R : อ15101 ภาษาอังกฤษ 5 * เรื่อง There’s No One Just Like You
 
22:30:00
R : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์) เรื่อง ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
 
23:30:00
R : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ) * เรื่อง จินตนาการกับการสร้างทัศนศิลป์