00:00:00
ที่นี่บ้านเรา
 
00:30:00
ชนช้างกราฟิก
 
01:00:00
ศิลปะหุ่นไทย
 
01:30:00
สยามศิลป์
 
02:30:00
ร้อยบุปผา
 
03:00:00
ลีลาศิลป์
 
03:30:00
วิชาพึ่งตนเอง
 
04:00:00
เมืองนิรมิต จิตตนคร
 
04:30:00
R : Fat Fact ความจริงรอบพุง
 
05:00:00
R : ภูมิภาค 3.0
 
06:00:00
R : ที่นี่บ้านเรา
 
06:30:00
R : ชนช้างกราฟิก
 
07:00:00
R : ศิลปะหุ่นไทย
 
07:30:00
R : ร้อยบุปผา
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:30:00
THU : ค15101 คณิตศาสตร์ 5 * เรื่อง การลบจำนวนคละ
 
09:30:00
THU : ท15101 ภาษาไทย 5 * เรื่อง เสริมปัญญา ด้วยนิทานพื้นบ้าน
 
10:30:00
THU : อ15101 ภาษาอังกฤษ 5 * เรื่อง We Love and Care
 
11:30:00
THU : กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง เครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้า
 
12:30:00
FRI : ท15101 ภาษาไทย 5 * เรื่อง เสริมปัญญา ด้วยนิทานพื้นบ้าน
 
13:30:00
FRI : อ15101 ภาษาอังกฤษ 5 * เรื่อง There’s No One Just Like You
 
14:30:00
FRI : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์) เรื่อง ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
 
15:30:00
FRI : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ) * เรื่อง จินตนาการกับการสร้างทัศนศิลป์
 
16:30:00
Animal Speak
 
17:00:00
ชนช้างกราฟิก
 
17:30:00
ศิลปะหุ่นไทย
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
สยามศิลป์
 
19:00:00
ร้อยบุปผา
 
19:30:00
ลีลาศิลป์
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
วิชาพึ่งตนเอง
 
21:00:00
เมืองนิรมิต จิตตนคร
 
21:30:00
ภูมิภาค 3.0
 
22:30:00
วิถีไทย
 
23:00:00
Animal Speak
 
23:30:00
ชนช้างกราฟิก