00:00:00
ส14102 ประวัติศาสตร์ (ต่อ) เรื่อง การตั้งถิ่นฐานและการดำเนินชีวิตของคนสมัยสุโขทัย
 
00:30:00
แจ้งรายการ
 
01:30:00
The Green Diary season 1
 
02:00:00
ผลงานสารคดีสั้น กบจูเนียร์ปีที่ 11
 
02:30:00
ชุมชนปลอดขยะ
 
03:00:00
Fat Fact ความจริงรอบพุง
 
03:30:00
Animal Speak
 
04:00:00
โลกใสไร้ขยะ
 
04:30:00
ทุ่งซ่าวาไรตี้
 
05:00:00
พลเมืองเด็ก
 
05:30:00
รู้รับ...ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 
06:00:00
R: The Green Diary season 1
 
06:30:00
R: ผลงานสารคดีสั้น กบจูเนียร์ปีที่ 11
 
07:00:00
R: ชุมชนปลอดขยะ
 
07:30:00
R: Fat Fact ความจริงรอบพุง
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:30:00
ค14101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การบอกระยะเวลาเป็นนาที ชั่วโมง วัน
 
09:30:00
อ14101 ภาษาอังกฤษ เรื่อง Going to the Hospital
 
10:30:00
ส14101 สังคมศึกษา เรื่อง ประเภทของวัฒนธรรม
 
11:30:00
แจ้งรายการ
 
12:00:00
ข่าวเที่ยง
 
12:30:00
ว14101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เรื่อง การนำเสนอข้อมูลให้น่าสนใจ (1)
 
13:30:00
แจ้งรายการ
 
14:30:00
R: ค14101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การบอกระยะเวลาเป็นนาที ชั่วโมง วัน
 
15:30:00
R: อ14101 ภาษาอังกฤษ เรื่อง Going to the Hospital
 
16:30:00
R: ส14101 สังคมศึกษา เรื่อง ประเภทของวัฒนธรรม
 
17:30:00
แจ้งรายการ
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:06:00
แจ้งรายการ
 
18:30:00
R: ว14101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เรื่อง การนำเสนอข้อมูลให้น่าสนใจ (1)
 
19:30:00
แจ้งรายการ
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R: ค14101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การบอกระยะเวลาเป็นนาที ชั่วโมง วัน
 
21:30:00
R: อ14101 ภาษาอังกฤษ เรื่อง Going to the Hospital
 
22:30:00
R: ส14101 สังคมศึกษา เรื่อง ประเภทของวัฒนธรรม
 
23:30:00
R: ว14101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เรื่อง การนำเสนอข้อมูลให้น่าสนใจ (1)