00:00:00
รักษ์สิ่งแวดล้อม
 
00:30:00
ท้าให้อ่าน
 
01:00:00
ปลูกจิต kid อาสา
 
01:30:00
พลเมืองเด็ก
 
02:00:00
I am ฉันจะเป็น
 
02:30:00
สมองดีสร้างได้
 
03:00:00
Rama Talent อัจฉริยะท้าประลอง
 
03:30:00
โรงเรียนพ่อแม่
 
04:00:00
New Heart New World Kids
 
04:30:00
R : Fat Fact ความจริงรอบพุง
 
05:00:00
R : Animal Speak
 
05:30:00
R : โลกใสไร้ขยะ
 
06:00:00
R : รักษ์สิ่งแวดล้อม
 
06:30:00
R : ท้าให้อ่าน
 
07:00:00
R : ปลูกจิต kid อาสา
 
07:30:00
R : พลเมืองเด็ก
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:30:00
THU : อ14101 ภาษาอังกฤษ 4 * เรื่อง There’s No One Just like You
 
09:30:00
THU : ค14101 คณิตศาสตร์ 4 * เรื่อง การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่น
 
10:30:00
THU : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง สิทธิพื้นฐานและบทบาทผู้บริโภค 2
 
11:30:00
THU : กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักศิลปะ) * เรื่อง รูปร่างและรูปทรง
 
12:30:00
FRI : ค14101 คณิตศาสตร์ 4 * เรื่อง การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มแสน
 
13:30:00
FRI : ท14101 ภาษาไทย 4 * เรื่อง เสริมปัญญาด้วยนิทานพื้นบ้าน
 
14:30:00
FRI : ว14101 วิทยาศาสตร์ 4 (วิทยาการคำนวณ) * เรื่อง อัลกอริทึมและเหตุผลเชิงตรรกะ (2)
 
15:30:00
FRI : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์) เรื่อง เจาะเวลาหาอดีต (2)
 
16:30:00
Animal Speak
 
17:00:00
โลกใสไร้ขยะ
 
17:30:00
รักษ์สิ่งแวดล้อม
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
ท้าให้อ่าน
 
18:30:00
ปลูกจิต kid อาสา
 
19:00:00
พลเมืองเด็ก
 
19:30:00
I am ฉันจะเป็น
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
สมองดีสร้างได้
 
21:00:00
Rama Talent อัจฉริยะท้าประลอง
 
21:30:00
โรงเรียนพ่อแม่
 
22:00:00
New Heart New World Kids
 
22:30:00
Fat Fact ความจริงรอบพุง
 
23:00:00
Animal Speak
 
23:30:00
โลกใสไร้ขยะ