00:00:00
ทราบแล้วเปลี่ยน
 
00:30:00
กิจกรรมเรียนรู้จากโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก
 
01:00:00
ว้าวุ่นรุ่นเล็ก
 
01:30:00
Startup Warrior
 
02:00:00
คู่หูทดลองวิทย์
 
02:30:00
E Journey พลังงาน DEDE
 
03:00:00
คิดวิทย์ Science Yard
 
03:30:00
World Why วิทย์
 
04:00:00
ฟิสิกส์สนุก
 
04:30:00
R: ทราบแล้วเปลี่ยน
 
05:00:00
R: กิจกรรมเรียนรู้จากโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก
 
05:30:00
R: ว้าวุ่นรุ่นเล็ก
 
06:00:00
R: Startup Warrior
 
06:30:00
R: คู่หูทดลองวิทย์
 
07:00:00
R: E Journey พลังงาน DEDE
 
07:30:00
R: คิดวิทย์ Science Yard
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:30:00
ท13101 ภาษาไทย เรื่อง ผู้มีพระคุณของฉัน
 
09:30:00
ค13101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงและนาที (1)
 
10:30:00
ว13101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงวัสดุเมื่อร้อนขึ้นหรือเย็นลง (ตอนที่ 1)
 
11:30:00
ง13101 การงานอาชีพ เรื่อง การเลือกใช้เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับรูปร่างและวัย
 
12:30:00
อ13101 ภาษาอังกฤษ เรื่อง Happy Family
 
13:30:00
ท13101 ภาษาไทย เรื่อง อักษรควบกล้ำ (ร ควบ)
 
14:30:00
ค13101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงและนาที (2)
 
15:30:00
ว13101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เรื่อง การหาข้อผิดพลาดและแก้ไขโปรแกรม (1)
 
16:30:00
R: E Journey พลังงาน DEDE
 
17:00:00
R: คิดวิทย์ Science Yard
 
17:30:00
R: World Why วิทย์
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
R: ฟิสิกส์สนุก
 
18:30:00
R: ทราบแล้วเปลี่ยน
 
19:00:00
R: กิจกรรมเรียนรู้จากโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก
 
19:30:00
R: ว้าวุ่นรุ่นเล็ก
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R: Startup Warrior
 
21:00:00
R: คู่หูทดลองวิทย์
 
21:30:00
R: E Journey พลังงาน DEDE
 
22:00:00
R: คิดวิทย์ Science Yard
 
22:30:00
R: World Why วิทย์
 
23:00:00
R: ฟิสิกส์สนุก
 
23:30:00
R: ทราบแล้วเปลี่ยน