00:00:00
แจ้งรายการ
 
00:30:00
ส13101 สังคมศึกษา เรื่อง การแข่งขันทางการค้า
 
01:30:00
คู่หูทดลองวิทย์
 
02:00:00
E Journey พลังงาน DEDE
 
02:30:00
คิดวิทย์ Science Yard
 
03:00:00
World Why วิทย์
 
03:30:00
ฟิสิกส์สนุก
 
04:00:00
ทราบแล้วเปลี่ยน
 
04:30:00
กิจกรรมเรียนรู้จากโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก
 
05:00:00
ว้าวุ่นรุ่นเล็ก
 
05:30:00
Startup Warrior
 
06:00:00
คู่หูทดลองวิทย์
 
06:30:00
E Journey พลังงาน DEDE
 
07:00:00
คิดวิทย์ Science Yard
 
07:30:00
World Why วิทย์
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:30:00
ท13101 ภาษาไทย เรื่อง เรื่องเล่าของแม่ (การเล่ารายละเอียดจากเรื่องที่ฟังและดู)
 
09:30:00
อ13101 ภาษาอังกฤษ เรื่อง Happy Family
 
10:30:00
ค13101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การอ่านและเขียนบอกเวลาที่มีมหัพภาค ( . ) หรือทวิภาค ( : )
 
11:30:00
แจ้งรายการ
 
12:00:00
ข่าวเที่ยง
 
12:30:00
ส13102 ประวัติศาสตร์ เรื่อง ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐาน
 
13:30:00
แจ้งรายการ
 
14:30:00
R: ท13101 ภาษาไทย เรื่อง เรื่องเล่าของแม่ (การเล่ารายละเอียดจากเรื่องที่ฟังและดู)
 
15:30:00
R: อ13101 ภาษาอังกฤษ เรื่อง Happy Family
 
16:30:00
R: ค13101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การอ่านและเขียนบอกเวลาที่มีมหัพภาค ( . ) หรือทวิภาค ( : )
 
17:30:00
แจ้งรายการ
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:06:00
แจ้งรายการ
 
18:30:00
R: ส13102 ประวัติศาสตร์ เรื่อง ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐาน
 
19:30:00
แจ้งรายการ
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R: ท13101 ภาษาไทย เรื่อง เรื่องเล่าของแม่ (การเล่ารายละเอียดจากเรื่องที่ฟังและดู)
 
21:30:00
R: อ13101 ภาษาอังกฤษ เรื่อง Happy Family
 
22:30:00
R: ค13101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การอ่านและเขียนบอกเวลาที่มีมหัพภาค ( . ) หรือทวิภาค ( : )
 
23:30:00
R: ส13102 ประวัติศาสตร์ เรื่อง ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐาน