00:00:00
แจ้งรายการ
 
00:30:00
แจ้งรายการ
 
01:30:00
Lab Kids (วิทย์ ป.4)
 
02:00:00
คิดวิทย์ Science Yard
 
02:30:00
World Why วิทย์
 
03:00:00
เมืองหุ่นยนต์
 
03:30:00
ฟิสิกส์สนุก
 
04:00:00
ทราบแล้วเปลี่ยน
 
04:30:00
Lab Kids (วิทย์ ป.5)
 
05:00:00
ว้าวุ่นรุ่นเล็ก
 
05:30:00
Startup Warrior
 
06:00:00
คิดการใหญ่
 
06:30:00
คู่หูทดลองวิทย์
 
07:00:00
Lab Kids (วิทย์ ป.6)
 
07:30:00
Lab Kids (วิทย์ ป.4)
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:30:00
ค13101 คณิตศาสตร์ 3 * เรื่อง การบวกลบระคนที่ผลลัพธ์หรือตัวตั้งไม่เกิน 10,000 *
 
09:30:00
ท13101 ภาษาไทย 3 * เรื่อง สักวาหวานอื่น 2
 
10:30:00
อ13101 ภาษาอังกฤษ 3 * เรื่อง Appearance
 
11:30:00
แจ้งรายการ
 
12:00:00
ข่าวเที่ยง
 
12:30:00
กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
 
13:30:00
แจ้งรายการ
 
14:30:00
R : ค13101 คณิตศาสตร์ 3 * เรื่อง การบวกลบระคนที่ผลลัพธ์หรือตัวตั้งไม่เกิน 10,000 *
 
15:30:00
R : ท13101 ภาษาไทย 3 * เรื่อง สักวาหวานอื่น 2
 
16:30:00
R : อ13101 ภาษาอังกฤษ 3 * เรื่อง Appearance
 
17:30:00
R : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
R : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) *(ต่อ) เรื่อง ประโยชน์และความสำคัญของการเสียภาษีให้กับรัฐ
 
18:30:00
แจ้งรายการ
 
19:30:00
แจ้งรายการ
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R : ค13101 คณิตศาสตร์ 3 * เรื่อง การบวกลบระคนที่ผลลัพธ์หรือตัวตั้งไม่เกิน 10,000 *
 
21:30:00
R : ท13101 ภาษาไทย 3 * เรื่อง สักวาหวานอื่น 2
 
22:30:00
R : อ13101 ภาษาอังกฤษ 3 * เรื่อง Appearance
 
23:30:00
R : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น