00:00:00
เมืองหุ่นยนต์
 
00:30:00
ฟิสิกส์สนุก
 
01:00:00
ทราบแล้วเปลี่ยน
 
01:30:00
Lab Kids (วิทย์ ป.5)
 
02:00:00
ว้าวุ่นรุ่นเล็ก
 
02:30:00
Startup Warrior
 
03:00:00
คิดการใหญ่
 
03:30:00
คู่หูทดลองวิทย์
 
04:00:00
Lab Kids (วิทย์ ป.6)
 
04:30:00
R : Lab Kids (วิทย์ ป.4)
 
05:00:00
R : คิดวิทย์ Science Yard
 
05:30:00
R : World Why วิทย์
 
06:00:00
R : เมืองหุ่นยนต์
 
06:30:00
R : ฟิสิกส์สนุก
 
07:00:00
R : ทราบแล้วเปลี่ยน
 
07:30:00
R : ฟิสิกส์สนุก
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:30:00
MON : ค13101 คณิตศาสตร์ 3 เรื่อง การบวกลบระคนที่ผลลัพธ์หรือตัวตั้งไม่เกิน 10,000 *
 
09:30:00
MON : ท13101 ภาษาไทย 3 เรื่อง สักวาหวานอื่น 2
 
10:30:00
MON : อ13101 ภาษาอังกฤษ 3 เรื่อง Appearance
 
11:30:00
MON : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
 
12:30:00
TUE : ท13101 ภาษาไทย 3 เรื่อง กาเหว่า 1
 
13:30:00
TUE : ว13101 วิทยาศาสตร์ 3 เรื่อง สิ่งแวดล้อมรอบตัว
 
14:30:00
TUE : ค13101 คณิตศาสตร์ 3 เรื่อง การบวกลบระคนที่ผลลัพธ์หรือตัวตั้งไม่เกิน 100,000 *
 
15:30:00
TUE : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์) เรื่อง วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน 1
 
16:30:00
แจ้งรายการ
 
17:30:00
แจ้งรายการ
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
WED : ค13101 คณิตศาสตร์ 3 เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 10,000
 
19:00:00
WED : ท13101 ภาษาไทย 3 เรื่อง โรงเรียนของเรา 1
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
WED : ส13101 สังคมศึกษา 3 "เรื่อง ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน - ความหมายของทรัพยากร - ประเภทของทรัพยากร"
 
21:30:00
WED : ศ13101 ศิลปะ 3 เรื่อง เรียนรู้การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างงานทัศนศิลป์
 
22:30:00
Lab Kids (วิทย์ ป.4)
 
23:00:00
คิดวิทย์ Science Yard
 
23:30:00
World Why วิทย์