00:30:00
แจ้งรายการ
 
01:30:00
ฟิสิกส์สนุก
 
02:00:00
ทราบแล้วเปลี่ยน
 
02:30:00
Lab Kids (วิทย์ ป.5)
 
03:00:00
ว้าวุ่นรุ่นเล็ก
 
03:30:00
Startup Warrior
 
04:00:00
คิดการใหญ่
 
04:30:00
คู่หูทดลองวิทย์
 
05:00:00
Lab Kids (วิทย์ ป.6)
 
05:30:00
Lab Kids (วิทย์ ป.4)
 
06:00:00
คิดวิทย์ Science Yard
 
06:30:00
World Why วิทย์
 
07:00:00
เมืองหุ่นยนต์
 
07:30:00
R : ฟิสิกส์สนุก
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:30:00
MON : ค13101 คณิตศาสตร์ 3 * เรื่อง หลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจำนวนนับที่มากกว่า 10,000 แต่ไม่เกิน 100,000 และการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย
 
09:30:00
MON : ท13101 ภาษาไทย 3 * เรื่อง วันเปิดเทอม 2
 
10:30:00
MON : อ13101 ภาษาอังกฤษ 3 * เรื่อง Parts of Your Body
 
11:30:00
MON : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลัก กอท.) * เรื่อง บ้านน่าอยู่ (การจัดบ้าน)
 
12:30:00
MON : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) "เรื่อง สินค้าและบริการ - ความหมายและการใช้สินค้าและบริการ"
 
13:30:00
TUE : ท13101 ภาษาไทย 3 * เรื่อง หน้าที่ของเรา 1
 
14:30:00
TUE : ว13101 วิทยาศาสตร์ 3 * เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ (ต่อ)
 
15:30:00
TUE : ค13101 คณิตศาสตร์ 3 * เรื่อง การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนไม่เกิน 1,000
 
16:30:00
TUE : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์) เรื่อง การเทียบศักราช
 
17:30:00
แจ้งรายการ
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
WED : อ13101 ภาษาอังกฤษ 3 * เรื่อง Monster’s Body
 
19:00:00
WED : ท13101 ภาษาไทย 3 * เรื่อง หน้าที่ของเรา 2
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
WED : ค13101 คณิตศาสตร์ 3 * เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน 100,000 ที่มีจำนวนหลักไม่เท่ากัน
 
21:30:00
WED : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ) * เรื่อง เส้นกับจินตนาการ
 
22:30:00
Lab Kids (วิทย์ ป.4)
 
23:00:00
คิดวิทย์ Science Yard
 
23:30:00
World Why วิทย์