00:00:00
R : ส12101 สังคมศึกษา เรื่อง มารยาทการนั่ง
 
00:30:00
แจ้งรายการ
 
01:30:00
ตามอำเภอจาน
 
02:00:00
ขนมไทยอะไรเอ่ย
 
02:30:00
วิถีไทย
 
03:00:00
FoodWork
 
03:30:00
เงินทองต้องวางแผน Life Event
 
04:00:00
เก๋าตัวจริง
 
04:30:00
กินอยู่...คือ
 
05:30:00
ภัตตาคารบ้านทุ่ง
 
06:30:00
ร่วมฝันเพื่อเมืองไทย
 
07:30:00
หนังพาไป
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:30:00
ค12101 คณิตศาสตร์ "เรื่อง 1. นาฬิกาแบบต่าง ๆ และส่วนประกอบของนาฬิกาแบบเข็ม 2. การบอกเวลาและการแสดงเวลาเป็นนาฬิกาในช่วงกลางวัน"
 
09:30:00
อ12101 ภาษาอังกฤษ เรื่อง Class Rules (1)
 
10:30:00
ท12101 ภาษาไทย เรื่อง อักษรสามหมู่รู้คิด
 
11:30:00
แจ้งรายการ
 
12:00:00
ข่าวเที่ยง
 
12:30:00
ส12102 ประวัติศาสตร์ เรื่อง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลง 2
 
13:30:00
แจ้งรายการ
 
14:30:00
R : ค12101 คณิตศาสตร์ "เรื่อง 1. นาฬิกาแบบต่าง ๆ และส่วนประกอบของนาฬิกาแบบเข็ม 2. การบอกเวลาและการแสดงเวลาเป็นนาฬิกาในช่วงกลางวัน"
 
15:30:00
R : อ12101 ภาษาอังกฤษ เรื่อง Class Rules (1)
 
16:30:00
R : ท12101 ภาษาไทย เรื่อง อักษรสามหมู่รู้คิด
 
17:30:00
แจ้งรายการ
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:06:00
แจ้งรายการ
 
18:30:00
R : ส12102 ประวัติศาสตร์ เรื่อง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลง 2
 
19:30:00
แจ้งรายการ
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R : ค12101 คณิตศาสตร์ "เรื่อง 1. นาฬิกาแบบต่าง ๆ และส่วนประกอบของนาฬิกาแบบเข็ม 2. การบอกเวลาและการแสดงเวลาเป็นนาฬิกาในช่วงกลางวัน"
 
21:30:00
R : อ12101 ภาษาอังกฤษ เรื่อง Class Rules (1)
 
22:30:00
R : ท12101 ภาษาไทย เรื่อง อักษรสามหมู่รู้คิด
 
23:30:00
R : ส12102 ประวัติศาสตร์ เรื่อง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลง 2