00:30:00
แจ้งรายการ
 
01:30:00
ขนมไทยอะไรเอ่ย
 
02:00:00
FoodWork
 
02:30:00
เงินทองต้องวางแผน Life Event
 
03:00:00
เก๋าตัวจริง
 
03:30:00
หนังพาไป
 
04:00:00
กินอยู่...คือ
 
05:00:00
ตามอำเภอจาน
 
05:30:00
ภัตตาคารบ้านทุ่ง
 
06:30:00
ร่วมฝันเพื่อเมืองไทย
 
07:30:00
ขนมไทยอะไรเอ่ย
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:30:00
MON : ว12101 วิทยาศาสตร์ 2 * เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต (3)
 
09:30:00
MON : ค12101 คณิตศาสตร์ 2 * เรื่อง การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือ แสดงจำนวนนับที่มากกว่า 100 ไม่เกิน 200
 
10:30:00
MON : ท12101 ภาษาไทย 2 * เรื่อง ผันวรรณยุกต์สุขใจ
 
11:30:00
MON : อ12101 ภาษาอังกฤษ 2 * เรื่อง Know About Me
 
12:30:00
MON : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์) เรื่อง เรียนรู้วันเวลา 2
 
13:30:00
TUE : ค12101 คณิตศาสตร์ 2 * เรื่อง การนับเพื่อบอกจำนวน และ การแสดงจำนวนนับที่มากกว่า 100 ไม่เกิน 1,000
 
14:30:00
TUE : ว12101 วิทยาศาสตร์ 2 (วิทยาการคำนวณ) * เรื่อง การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น (ต่อ)
 
15:30:00
TUE : ท12101 ภาษาไทย 2 * เรื่อง แผนภาพโครงเรื่อง
 
16:30:00
TUE : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ, กอท.) * เรื่อง ธรรมชาติแสนสวย
 
17:30:00
แจ้งรายการ
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
WED : ค12101 คณิตศาสตร์ 2 * เรื่อง การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือ แสดงจำนวนไม่เกิน 1,000
 
19:00:00
WED : ว12101 วิทยาศาสตร์ 2 * เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต (4)
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
WED : ท12101 ภาษาไทย 2 * เรื่อง แผนภาพโครงเรื่อง
 
21:30:00
WED : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง สินค้าและบริการ (1)
 
22:30:00
FoodWork
 
23:30:00
เงินทองต้องวางแผน Life Event
 
23:30:00
เก๋าตัวจริง