00:00:00
R การแก้ไขปัญหาเฉพาะด้าน Ver.Thai
 
01:00:00
R นวัตกรรมการบริหาร Ver.Thai
 
02:00:00
R นวัตกรรมการเรียนการสอน-คณิตศาสตร์ Ver.Thai
 
03:00:00
R นวัตกรรมการเรียนการสอน-บูรณาการ Ver.Thai
 
04:00:00
R นวัตกรรมการเรียนการสอน-ภาษาต่างประเทศ Ver.Thai
 
05:00:00
R นวัตกรรมการเรียนการสอน-ภาษาไทย Ver.Thai
 
06:00:00
R อบรมครูด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านวีดิทัศน์
 
07:00:00
R อบรมครูด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านวีดิทัศน์
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
การแก้ไขปัญหาเฉพาะด้าน Ver.Thai
 
09:00:00
นวัตกรรมการบริหาร Ver.Thai
 
10:00:00
นวัตกรรมการเรียนการสอน-คณิตศาสตร์ Ver.Thai
 
11:00:00
นวัตกรรมการเรียนการสอน-บูรณาการ Ver.Thai
 
12:00:00
นวัตกรรมการเรียนการสอน-ภาษาต่างประเทศ Ver.Thai
 
13:00:00
นวัตกรรมการเรียนการสอน-ภาษาไทย Ver.Thai
 
14:00:00
อบรมครูด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านวีดิทัศน์
 
15:00:00
อบรมครูด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านวีดิทัศน์
 
16:00:00
R การแก้ไขปัญหาเฉพาะด้าน Ver.Thai
 
17:00:00
R นวัตกรรมการบริหาร Ver.Thai
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
R นวัตกรรมการเรียนการสอน-คณิตศาสตร์ Ver.Thai
 
19:00:00
R นวัตกรรมการเรียนการสอน-บูรณาการ Ver.Thai
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
นวัตกรรมการเรียนการสอน-สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม Ver.Thai
 
21:00:00
R นวัตกรรมการเรียนการสอน-ภาษาต่างประเทศ Ver.Thai
 
22:00:00
R นวัตกรรมการเรียนการสอน-ภาษาไทย Ver.Thai
 
23:00:00
R การแก้ไขปัญหาเฉพาะด้าน Ver.Thai
 

ดาวน์โหลดตารางสอน