00:00:00
Literacy
 
01:00:00
เทปบันทึกการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู
 
02:00:00
ชุมชนแห่งการเรียนรู้
 
03:00:00
Numeracy
 
04:00:00
Social Studies
 
05:00:00
Teacher as Learner
 
06:00:00
R : Literacy
 
07:00:00
R : เทปบันทึกการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
เสริมสาระความรู้
 
08:30:00
สังคมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (4)
 
09:30:00
ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง Writing : A Descriptive Essay
 
10:30:00
วิทยาศาสตร์ (โลกและอวกาศ) มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง กล้องโทรทรรศน์
 
11:30:00
แจ้งรายการ
 
12:00:00
ข่าวเที่ยง
 
12:30:00
R : สังคมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (4)
 
13:30:00
R : ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง Writing : A Descriptive Essay
 
14:30:00
R : วิทยาศาสตร์ (โลกและอวกาศ) มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง กล้องโทรทรรศน์
 
15:30:00
R : สังคมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (4)
 
16:30:00
R : ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง Writing : A Descriptive Essay
 
17:30:00
R : วิทยาศาสตร์ (โลกและอวกาศ) มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง กล้องโทรทรรศน์
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
R : วิทยาศาสตร์ (โลกและอวกาศ) มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง กล้องโทรทรรศน์
 
18:30:00
R : สังคมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (4)
 
19:30:00
R : ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง Writing : A Descriptive Essay
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R : ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง Writing : A Descriptive Essay
 
21:00:00
R : วิทยาศาสตร์ (โลกและอวกาศ) มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง กล้องโทรทรรศน์
 
22:00:00
แจ้งรายการ
 
23:00:00
R : Teacher as Learner
 

ดาวน์โหลดตารางสอน