00:00:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
01:00:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
02:00:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
03:00:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
04:00:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
05:00:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
06:00:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
07:00:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:30:00
คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ค่างวด
 
09:30:00
เทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูล (ต่อ) (4)
 
10:30:00
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ความคิดกับภาษา
 
11:30:00
แจ้งรายการ
 
12:30:00
วิทยาศาสตร์ (กายภาพ) มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง พลังงาน - สารกัมมันตรังสี (ประโยชน์ของสารกัมมันตรังสี)
 
13:30:00
สังคมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การค้า และการลงทุนระหว่างประเทศ
 
14:30:00
ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง The passive with preparatory 'There'
 
15:30:00
คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง แบบฝึกหัดเรื่องตรรกศาสตร์เบื้องต้น (ต่อ) (3)
 
16:30:00
ศิลปะ มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง เทคโนโลยีกับองค์ประกอบศิลป์
 
17:30:00
วิทยาศาสตร์ (กายภาพ) มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง พลังงาน - สารกัมมันตรังสี (การป้องกันอันตรายจากสารกัมมันตรังสี
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
วิทยาศาสตร์ (กายภาพ) มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ต่อ) เรื่อง พลังงาน - สารกัมมันตรังสี (การป้องกันอันตรายจากสารกัมมันตรังสี
 
18:30:00
ประวัติศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง โลกในกระแสโลกาภิวัตน์
 
19:30:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
21:00:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
21:30:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
22:00:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
23:00:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 

ดาวน์โหลดตารางสอน