00:00:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
01:00:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
02:00:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
03:00:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
04:00:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
05:00:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
06:00:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
07:00:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:30:00
สุขศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง สัมพันธภาพ
 
09:30:00
สังคมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ชีวภาค
 
10:30:00
ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง Passive Voice (Present simple, Past simple)
 
11:30:00
แจ้งรายการ
 
12:00:00
ข่าวเที่ยง
 
12:30:00
R: สุขศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง สัมพันธภาพ
 
13:30:00
R: สังคมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ชีวภาค
 
14:30:00
R: ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง Passive Voice (Present simple, Past simple)
 
15:30:00
R: สุขศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง สุขภาพทางเพศและทักษะสุขภาพ
 
16:30:00
R: สังคมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ชีวภาค
 
17:30:00
R: ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง Passive Voice (Present simple, Past simple)
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
R: ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ต่อ) เรื่อง Passive Voice (Present simple, Past simple)
 
18:30:00
R: สุขศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง สัมพันธภาพ
 
19:30:00
R: สังคมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ชีวภาค
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R: สังคมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ต่อ) เรื่อง ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ชีวภาค
 
21:00:00
R: ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง Passive Voice (Present simple, Past simple)
 
22:00:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
23:00:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 

ดาวน์โหลดตารางสอน