00:00:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
01:00:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
02:00:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
03:00:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
04:00:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
05:00:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
06:00:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
07:00:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:30:00
คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ฟังก์ชัน ค่าของฟังก์ชัน
 
09:30:00
เทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การกำหนดกรอบแนวคิดและขอบเขตปัญหาและการรวบรวมข้อมูล
 
10:30:00
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี (6)
 
11:30:00
แจ้งรายการ
 
12:30:00
วิทยาศาสตร์ (กายภาพ) มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การเปลี่ยนสถานะของสารประกอบไอออนิก
 
13:30:00
สังคมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์อุทกภาคของประเทศไทย
 
14:30:00
ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง Reading:Cyber Bullying
 
15:30:00
R: คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ฟังก์ชัน ค่าของฟังก์ชัน
 
16:30:00
R: เทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การกำหนดกรอบแนวคิดและขอบเขตปัญหาและการรวบรวมข้อมูล
 
17:30:00
R: ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี (6)
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
R: ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ต่อ) เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี (6)
 
18:30:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
19:30:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
21:00:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
21:30:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
22:00:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
23:00:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 

ดาวน์โหลดตารางสอน