00:00:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
01:00:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
02:00:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
03:00:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
04:00:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
05:00:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
06:00:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
07:00:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:30:00
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การพิจารณาเนื้อหาและกลวิธีในบันเทิงคดี
 
09:30:00
การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง เกษตรทฤษฎีใหม่
 
10:30:00
วิทยาศาสตร์ (กายภาพ) มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ ตอนที่ 6 การใช้ประโยชน์และอันตรายของธาตุบางชนิด
 
11:30:00
แจ้งรายการ
 
12:30:00
ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง Reading: Mental Health
 
13:30:00
สุขศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ปัญหาเรื่องเพศ
 
14:30:00
สังคมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ธรณีภาค ตอนที่ 2 (การเกิดภูมิประเทศอย่างย่อย ภูมิลักษณ์)
 
15:30:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
16:30:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
17:30:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
19:00:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
21:00:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
22:00:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
23:00:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช