00:00:00
วิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
 
01:00:00
สิ่งทอ
 
02:00:00
ความมั่นคงและปลอดภัย
 
03:00:00
ผลิตภัณฑ์ไม้
 
04:00:00
R : วิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
 
05:00:00
R : สิ่งทอ
 
06:00:00
R : ความมั่นคงและปลอดภัย
 
07:00:00
R : ผลิตภัณฑ์ไม้
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม
 
09:00:00
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม
 
10:00:00
Classical Guitar for Intermediate Player
 
11:00:00
โฟล์คซอง
 
12:00:00
เรียนรู้ใช้งาน IOT
 
13:00:00
ภาษาอังกฤษชีวิตจริง 2
 
14:00:00
สถิติเบื้องต้น
 
15:00:00
ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง
 
16:00:00
โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
 
17:00:00
การบัญชีเบื้องต้น 2
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:06:00
R : วิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
 
19:00:00
R : สิ่งทอ
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
เรียนรู้ใช้งาน IOT
 
21:00:00
R : ความมั่นคงและปลอดภัย
 
22:00:00
R : ผลิตภัณฑ์ไม้
 
23:00:00
R : วิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
 

ดาวน์โหลดตารางสอน