00:00:00
อุตสาหกรรมเกษตร
 
01:00:00
การวิจัยตลาด
 
02:00:00
การบิน
 
03:00:00
เทคโนโลยีสารสนเทศ
 
04:00:00
R: อุตสาหกรรมเกษตร
 
05:00:00
R: การวิจัยตลาด
 
06:00:00
R: การบิน
 
07:00:00
R: เทคโนโลยีสารสนเทศ
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
เสริมสาระความรู้
 
08:30:00
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ภาษาเพื่อการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต
 
09:30:00
การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง หน้าที่และบทบาทต่อสมาชิกในครอบครัว
 
10:30:00
วิทยาศาสตร์ (ชีวภาพ) มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์
 
11:30:00
แจ้งรายการ
 
12:30:00
ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง Verb to be: Affirmative, Negative and Questions
 
13:30:00
สุขศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง สุขภาพ
 
14:30:00
สังคมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย
 
15:30:00
แจ้งรายการ
 
16:00:00
สรีระวิทยาการสืบพันธุ์และการผสมเทียมสัตว์
 
17:00:00
หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
อาหารตะวันตก (Western Cuisine)
 
19:00:00
อินเตอร์เน็ตสำหรับสรรพสิ่ง
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
มทร.รัตนโกสินทร์
 
21:00:00
สืบสายลายสลัก
 
22:00:00
ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ของ มทร. รัตนโกสินทร์
 
23:00:00
โครงการในพระราชดำริ รัชกาลที่ 9
 

ดาวน์โหลดตารางสอน