00:00:00
ภาษาญี่ปุ่นอุตสาหกรรม
 
01:00:00
เศรษฐศาสตร์เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
 
02:00:00
เส้นทางสู่อาชีพนักข่าว
 
03:00:00
หลักการปรุงประกอบอาหาร
 
04:00:00
พื้นฐานการประกอบอาหาร
 
05:00:00
วาไรตี้วิจัยถวายพ่อหลวง
 
06:00:00
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
 
07:00:00
Clean Food Good Health
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
เสริมสาระความรู้
 
08:30:00
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง (5)
 
09:30:00
คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง แผนภาพเวนน์ : องค์ประกอบและการเขียนแผนภาพเวนน์ 2 เซต
 
10:30:00
เทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การพัฒนาโครงงาน - การกำหนดปัญหา - การศึกษาและกำหนดขอบเขตของปัญหา
 
11:30:00
แจ้งรายการ
 
12:30:00
ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง Shops List
 
13:30:00
วิทยาศาสตร์ (ชีวภาพ) มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง สารอินทรีย์ในพืช
 
14:30:00
R: สังคมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง โครงสร้างทางสังคม
 
15:30:00
ประวัติศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ความหมายของประวัติศาสตร์
 
16:30:00
คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เซต (set)
 
17:30:00
ศิลปะ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทย
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
ศิลปะ มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ต่อ) เรื่อง ประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทย
 
18:30:00
วิทยาศาสตร์ (ชีวภาพ) มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์
 
19:30:00
แจ้งรายการ
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
มทร.รัตนโกสินทร์
 
21:00:00
ความรู้สู่ผู้ประกอบการ
 
22:00:00
โภชนาการเพื่อการดำรงชีวิต
 
23:00:00
พระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชดำริ
 

ดาวน์โหลดตารางสอน