00:00:00
ภาษาญี่ปุ่นอุตสาหกรรม
 
01:00:00
เศรษฐศาสตร์เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
 
02:00:00
เส้นทางสู่อาชีพนักข่าว
 
03:00:00
หลักการปรุงประกอบอาหาร
 
04:00:00
พื้นฐานการประกอบอาหาร
 
05:00:00
วาไรตี้วิจัยถวายพ่อหลวง
 
06:00:00
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
 
07:00:00
Clean Food Good Health
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:30:00
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การอ่านวรรณคดี (2) : วรรณคดีและวรรณกรรม
 
09:30:00
คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การเขียนแบบบอกเงื่อนไข พร้อมตัวอย่าง
 
10:30:00
เทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 4 "เรื่อง การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา/การหารูปแบบ "
 
11:30:00
แจ้งรายการ
 
12:00:00
ข่าวเที่ยง
 
12:30:00
ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 4 "เรื่อง Possessive (S)/Singular nouns: add (’S) /Regular plural nouns: add (‘) /Irregular plural nouns "
 
13:30:00
วิทยาศาสตร์ (ชีวภาพ) มัธยมศึกษาปีที่ 4
 
14:30:00
R: สังคมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับนิติกรรม
 
15:30:00
ประวัติศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย
 
16:30:00
คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 "เรื่อง ประเภทของเซต/เซตว่าง/เซตจำกัดและเซตอนันต์ "
 
17:30:00
ศิลปะ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง วิวัฒนาการของนาฏศิลป์ตั้งแต่ สมัยน่านเจ้า - ปัจจุบัน
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
เสริมสาระความรู้ (ต่อ)
 
18:01:00
ศิลปะ มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ต่อ) เรื่อง วิวัฒนาการของนาฏศิลป์ตั้งแต่ สมัยน่านเจ้า - ปัจจุบัน
 
18:30:00
วิทยาศาสตร์ (ชีวภาพ) มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง บทนำการรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์
 
19:30:00
แจ้งรายการ
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
มทร.รัตนโกสินทร์
 
21:00:00
ความรู้สู่ผู้ประกอบการ
 
22:00:00
โภชนาการเพื่อการดำรงชีวิต
 
23:00:00
พระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชดำริ