00:00:00
R : ส11101 สังคมศึกษา การใช้ประโยชน์จากสินค้า
 
00:30:00
เรื่องของพ่อ รอทุกคนเล่า
 
01:00:00
100 ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง
 
01:30:00
นับ ๑ ให้ถึงพ่อ
 
02:00:00
สารคดีแตกหน่อต่อยอด
 
02:30:00
แสงแห่งปณิธาน
 
03:00:00
เพื่อสังคมสันติสุข
 
03:30:00
รอบภูมิภาค
 
04:00:00
R : เรื่องของพ่อ รอทุกคนเล่า
 
04:30:00
R : 100 ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง
 
05:00:00
R : นับ ๑ ให้ถึงพ่อ
 
05:30:00
R : สารคดีแตกหน่อต่อยอด
 
06:00:00
R : แสงแห่งปณิธาน
 
06:30:00
R : เพื่อสังคมสันติสุข
 
07:00:00
R : รอบภูมิภาค
 
07:30:00
R : เรื่องของพ่อ รอทุกคนเล่า
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:30:00
ท11101 ภาษาไทย 1 เรื่อง เรียนรู้อักษรสูง
 
09:30:00
อ11101 ภาษาอังกฤษ เรื่อง Parts of Your Body
 
10:30:00
ค11101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การนับและแสดงจำนวนนับ 6 ถึง 10
 
11:30:00
ส11102 ประวัติศาสตร์ เรื่อง การนับวัน เดือน ปี ตามระบบสุริยคติและจันทรคติ
 
12:30:00
ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 (วิทยาการคำนวณ) เรื่อง ความเหมือนและความแตกต่าง (2)
 
13:30:00
ค11101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทย แสดงจำนวนนับ 6 และ 7
 
14:30:00
ท11101 ภาษาไทย เรื่อง เรียนรู้อักษรต่ำ
 
15:30:00
ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (4)
 
16:30:00
ส11101 สังคมศึกษา เรื่อง ความหมายและความสำคัญของทรัพยากร
 
17:30:00
แจ้งรายการ
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
อ11101 ภาษาอังกฤษ เรื่อง Monster’s Body
 
19:00:00
ค11101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทย แสดงจำนวนนับ 8 และ 9
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
ท11101 ภาษาไทย เรื่อง เรียนรู้พยัญชนะไทย
 
21:30:00
พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) เรื่อง หูของฉัน
 
22:30:00
R : สารคดีแตกหน่อต่อยอด
 
23:00:00
R : แสงแห่งปณิธาน
 
23:30:00
R : เพื่อสังคมสันติสุข