00:00:00
100 ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง
 
00:30:00
เรื่องของพ่อ รอทุกคนเล่า
 
01:00:00
สารคดีแตกหน่อต่อยอด
 
01:30:00
แสงแห่งปณิธาน
 
02:00:00
เพื่อสังคมสันติสุข
 
02:30:00
รอบภูมิภาค
 
03:00:00
นับ ๑ ให้ถึงพ่อ
 
03:30:00
The Green Diary season 1
 
04:00:00
ตามอำเภอจาน
 
04:30:00
พุทธธรรมนำปัญญา
 
05:00:00
R : เพื่อชีวิตและสุขภาพ ปี 1-2
 
05:30:00
R : สารคดีแตกหน่อต่อยอด
 
06:00:00
ท11101 ภาษาไทย 1 เรื่อง มดกับตั๊กแตน 2
 
07:00:00
อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 เรื่อง My Favorite Sport
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
ค11101 คณิตศาสตร์ 1 เรื่อง การเปรียบเทียบน้ำหนักของสิ่งของสองสิ่งโดยใช้เครื่องชั่งสองแขนอย่างง่าย และใช้คำว่า หนักกว่า เบากว่า หรือหนักเท่ากัน
 
09:00:00
กลุ่มบูรณาการ แกนหลักประวัติศาสตร์ 1 เรื่อง การทักทายของสมาชิกในกลุ่มอาเซียน (2)
 
10:00:00
ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 (วิทยาการคำนวณ) เรื่อง การใช้โปรแกรมฝึกวาดภาพระบายสี 4
 
11:00:00
อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 เรื่อง Fun Time
 
12:00:00
ค11101 คณิตศาสตร์ 1 เรื่อง การชั่งน้ำหนักด้วยเครื่องชั่งที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน และการบอกน้ำหนักโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน
 
13:00:00
ท11101 ภาษาไทย 1 เรื่อง กระต่ายกับเต่า 1
 
14:00:00
R : ท11101 ภาษาไทย 1 เรื่อง มดกับตั๊กแตน 2
 
15:00:00
R : อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 เรื่อง My Favorite Sport
 
16:00:00
R : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 เรื่อง การเปรียบเทียบน้ำหนักของสิ่งของสองสิ่งโดยใช้เครื่องชั่งสองแขนอย่างง่าย และใช้คำว่า หนักกว่า เบากว่า หรือหนักเท่ากัน
 
17:00:00
R : กลุ่มบูรณาการ แกนหลักประวัติศาสตร์ 1 เรื่อง การทักทายของสมาชิกในกลุ่มอาเซียน (2)
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
R : ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 (วิทยาการคำนวณ) เรื่อง การใช้โปรแกรมฝึกวาดภาพระบายสี 4
 
19:00:00
แสงแห่งปณิธาน
 
19:30:00
เพื่อสังคมสันติสุข
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
รอบภูมิภาค
 
21:00:00
นับ ๑ ให้ถึงพ่อ
 
21:30:00
The Green Diary season 1
 
22:00:00
ตามอำเภอจาน
 
22:30:00
R : พุทธธรรมนำปัญญา
 
23:00:00
เพื่อชีวิตและสุขภาพ ปี 1-2
 
23:30:00
๑ ในพระราชดำริ