00:00:00
100 ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง
 
00:30:00
เรื่องของพ่อ รอทุกคนเล่า
 
01:00:00
สารคดีแตกหน่อต่อยอด
 
01:30:00
แสงแห่งปณิธาน
 
02:00:00
เพื่อสังคมสันติสุข
 
02:30:00
รอบภูมิภาค
 
03:00:00
นับ ๑ ให้ถึงพ่อ
 
03:30:00
The Green Diary season 1
 
04:00:00
ตามอำเภอจาน
 
04:30:00
พุทธธรรมนำปัญญา
 
05:00:00
R : เพื่อชีวิตและสุขภาพ ปี 1-2
 
05:30:00
R : สารคดีแตกหน่อต่อยอด
 
06:00:00
ท11101 ภาษาไทย 1 เรื่อง งูกินหาง 1
 
07:00:00
อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 เรื่อง My House 2
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
ค11101 คณิตศาสตร์ 1 เรื่อง การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าของประโยคสัญลักษณ์กำรบวกและประโยคสัญลักษณ์การลบของจำนวนสองหลักกับจำนวนสองหลัก
 
09:00:00
กลุ่มบูรณาการ แกนหลักประวัติศาสตร์ 1 เรื่อง ทิศและที่ตั้ง (1)
 
10:00:00
ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 (วิทยาการคำนวณ) เรื่อง การใช้โปรแกรมฝึกพิมพ์ข้อความ 2
 
11:00:00
ค11101 คณิตศาสตร์ 1 เรื่อง ทบทวนความรู้เรื่องการลบจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 100
 
12:00:00
ท11101 ภาษาไทย 1 เรื่อง งูกินหาง 2
 
13:00:00
ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 (วิทยาศาสตร์) เรื่อง เสียงรอบตัวเรา 3
 
14:00:00
กลุ่มบูรณาการ แกนหลักสังคมศึกษา 1 เรื่อง การนั่งสมาธิ การนอนด้วยสติ
 
15:00:00
ค11101 คณิตศาสตร์ 1 เรื่อง ทบทวนความรู้เรื่องการลบจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 100
 
16:00:00
อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 เรื่อง My House 3
 
17:00:00
ค11101 คณิตศาสตร์ 1 "เรื่อง 1. การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 20 2. การสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 20"
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
ท11101 ภาษาไทย 1 เรื่อง มอญซ่อนผ้า 1
 
19:00:00
แสงแห่งปณิธาน
 
19:30:00
เพื่อสังคมสันติสุข
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
รอบภูมิภาค
 
21:00:00
นับ ๑ ให้ถึงพ่อ
 
21:30:00
The Green Diary season 1
 
22:00:00
ตามอำเภอจาน
 
22:30:00
R : พุทธธรรมนำปัญญา
 
23:00:00
เพื่อชีวิตและสุขภาพ ปี 1-2
 
23:30:00
๑ ในพระราชดำริ