00:00:00
กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์) เรื่อง ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน 2
 
00:30:00
ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 (วิทยาการคำนวณ) เรื่อง ปัญหาหลายเป้าหมาย (ต่อ)
 
01:30:00
๑ ในพระราชดำริ
 
02:00:00
สารคดีแตกหน่อต่อยอด
 
02:30:00
แสงแห่งปณิธาน
 
03:00:00
เสียงจากแดนใต้
 
03:30:00
สานสายใยแผ่นดิน
 
04:00:00
เรื่องของพ่อ รอทุกคนเล่า
 
04:30:00
100 ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง
 
05:00:00
R : ๑ ในพระราชดำริ
 
05:30:00
R : สารคดีแตกหน่อต่อยอด
 
06:00:00
R : แสงแห่งปณิธาน
 
06:30:00
R : เสียงจากแดนใต้
 
07:00:00
R : สานสายใยแผ่นดิน
 
07:30:00
R : เรื่องของพ่อ รอทุกคนเล่า
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:30:00
ค11101 คณิตศาสตร์ 1 เรื่อง ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ
 
09:30:00
ท11101 ภาษาไทย 1 เรื่อง จับคู่เครื่องหมาย 2
 
10:30:00
ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 เรื่อง ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของพืช 1 *
 
11:30:00
แจ้งรายการ
 
12:00:00
ข่าวเที่ยง
 
12:30:00
กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกของ ครอบครัวและโรงเรียน 1
 
13:30:00
แจ้งรายการ
 
14:30:00
R : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 เรื่อง ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ
 
15:30:00
R : ท11101 ภาษาไทย 1 เรื่อง จับคู่เครื่องหมาย 2
 
16:30:00
R : ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 เรื่อง ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของพืช 1 *
 
17:30:00
แจ้งรายการ
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
แจ้งรายการ
 
18:30:00
R : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกของ ครอบครัวและโรงเรียน 1
 
19:30:00
แจ้งรายการ
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 เรื่อง ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ
 
21:30:00
R : ท11101 ภาษาไทย 1 เรื่อง จับคู่เครื่องหมาย 2
 
22:30:00
R : ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 เรื่อง ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของพืช 1 *
 
23:30:00
R : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกของ ครอบครัวและโรงเรียน 1