00:00:00
๑ ในพระราชดำริ
 
00:30:00
สารคดีแตกหน่อต่อยอด
 
01:00:00
แสงแห่งปณิธาน
 
01:30:00
เสียงจากแดนใต้
 
02:00:00
สานสายใยแผ่นดิน
 
02:30:00
เรื่องของพ่อ รอทุกคนเล่า
 
03:00:00
100 ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง
 
03:30:00
R : ๑ ในพระราชดำริ
 
04:00:00
R : สารคดีแตกหน่อต่อยอด
 
04:30:00
R : แสงแห่งปณิธาน
 
05:00:00
R : เสียงจากแดนใต้
 
05:30:00
R : สานสายใยแผ่นดิน
 
06:00:00
R : เรื่องของพ่อ รอทุกคนเล่า
 
06:30:00
R : 100 ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง
 
07:00:00
R : ๑ ในพระราชดำริ
 
07:30:00
R : สารคดีแตกหน่อต่อยอด
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:30:00
THU :ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 เรื่อง หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 5
 
09:30:00
TUH : ท11101 ภาษาไทย 1 เรื่อง วาจาผูกมิตร 1
 
10:30:00
THU : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวน 1 ถึง 20 และการใช้เครื่องหมาย = ≠ *
 
11:30:00
THU : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ) เรื่อง รูปทรงในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
12:30:00
FRI : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวน 1 ถึง 20 และการใช้เครื่องหมาย < >
 
13:30:00
FRI : ท11101 ภาษาไทย 1 เรื่อง วาจาผูกมิตร 2
 
14:30:00
FRI : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักการงานอาชีพ) "เรื่อง แต่งกายอย่างไรให้น่าดู (วิธีการแต่งกาย เสื้อผ้า/เครื่องแต่งกาย)"
 
15:30:00
FRI : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง การใช้ทรัพยากรในชีวิตประจำวันอย่างประหยัด 1
 
16:30:00
R : ๑ ในพระราชดำริ
 
17:00:00
R : สารคดีแตกหน่อต่อยอด
 
17:30:00
R : แสงแห่งปณิธาน
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
R : เสียงจากแดนใต้
 
18:30:00
R : สานสายใยแผ่นดิน
 
19:00:00
R : เรื่องของพ่อ รอทุกคนเล่า
 
19:30:00
R : 100 ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R : ๑ ในพระราชดำริ
 
21:00:00
R : สารคดีแตกหน่อต่อยอด
 
21:30:00
R : แสงแห่งปณิธาน
 
22:00:00
เสียงจากแดนใต้
 
22:30:00
R : สานสายใยแผ่นดิน
 
23:00:00
R : เรื่องของพ่อ รอทุกคนเล่า
 
23:30:00
R : 100 ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง