00:00:00
กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ)
 
00:30:00
เรื่องของพ่อ รอทุกคนเล่า
 
01:00:00
100 ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง
 
01:30:00
๑ ในพระราชดำริ
 
02:00:00
สารคดีแตกหน่อต่อยอด
 
02:30:00
แสงแห่งปณิธาน
 
03:00:00
เสียงจากแดนใต้
 
03:30:00
สานสายใยแผ่นดิน
 
04:00:00
R : เรื่องของพ่อ รอทุกคนเล่า
 
04:30:00
R : 100 ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง
 
05:00:00
R : ๑ ในพระราชดำริ
 
05:30:00
R : สารคดีแตกหน่อต่อยอด
 
06:00:00
R : แสงแห่งปณิธาน
 
06:30:00
R : เสียงจากแดนใต้
 
07:00:00
R : สานสายใยแผ่นดิน
 
07:30:00
R : เรื่องของพ่อ รอทุกคนเล่า
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:30:00
MON : ท11101 ภาษาไทย 1 เรื่อง ทักทายกัน 1 *
 
09:30:00
MON : อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 เรื่อง Who is this? (2)
 
10:30:00
MON : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวน 1 ถึง 20 โดยใช้เส้นจำนวน *
 
11:30:00
MON : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์) เรื่อง วันเวลาและการเปลี่ยนแปลง 2
 
12:30:00
MON : ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 (วิทยาการคำนวณ) เรื่อง การค้นหาด้วยการเปรียบเทียบ (ต่อ)
 
13:30:00
TUE : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 เรื่อง การเรียงลำดับจำนวน 10 ถึง 20 *
 
14:30:00
TUE : ท11101 ภาษาไทย 1 เรื่อง ทักทายกัน 2
 
15:30:00
TUE : ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 เรื่อง หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 6
 
16:30:00
TUE : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง การใช้ทรัพยากรในชีวิตประจำวันอย่างประหยัด 2
 
17:30:00
แจ้งรายการ
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
R : ท11101 ภาษาไทย 1 เรื่อง ทักทายกัน 1 *
 
19:00:00
R : อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 เรื่อง Who is this? (2)
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวน 1 ถึง 20 โดยใช้เส้นจำนวน *
 
21:30:00
R : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์) เรื่อง วันเวลาและการเปลี่ยนแปลง 2
 
22:30:00
R : สารคดีแตกหน่อต่อยอด
 
23:00:00
R : แสงแห่งปณิธาน
 
23:30:00
R : เสียงจากแดนใต้