00:00:00
แจ้งรายการ
 
00:30:00
แจ้งรายการ
 
01:30:00
แสงแห่งปณิธาน
 
02:00:00
ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
02:30:00
พระราชกรณียกิจและพระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
 
03:30:00
วีดิทัศน์ สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา (ร.10)
 
04:30:00
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 
05:00:00
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
05:30:00
สารคดีแตกหน่อต่อยอด
 
06:00:00
เทิดไท้ราชันย์ รัชกาลที่ 10
 
06:30:00
เรื่องของพ่อ รอทุกคนเล่า
 
07:00:00
100 ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง
 
07:30:00
แสงแห่งปณิธาน
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:30:00
MON : อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 * เรื่อง Know about me
 
09:30:00
MON : ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง วันเปิดเรียน 2
 
10:30:00
MON : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง ความสัมพันธ์ของจำนวน 1 ถึง 5 แบบส่วนย่อย – ส่วนรวม
 
11:30:00
MON : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์) เรื่อง เรียนรู้วันเวลา 2
 
12:30:00
MON : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา) * เรื่อง ลักษณะ หน้าที่และวิธีดูแลอวัยวะภายนอก 1
 
13:30:00
TUE : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวน 1 ถึง 5 และ 0
 
14:30:00
TUE : ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง ปริศนาคำทาย 1
 
15:30:00
TUE : ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 * เรื่อง ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 3
 
16:30:00
TUE : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง การบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 1
 
17:30:00
แจ้งรายการ
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
WED : ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง ปริศนาคำทาย 2
 
19:00:00
WED : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง การเรียงลำดับจำนวน 1 ถึง 5 และ 0
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
WED : อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 * เรื่อง Parts of your body
 
21:30:00
WED : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง การบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 2
 
22:30:00
สารคดีแตกหน่อต่อยอด
 
23:00:00
เทิดไท้ราชันย์ รัชกาลที่ 10
 
23:30:00
พระราชกรณียกิจและพระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10