ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 67
แผนการสอน ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี
ครูผู้สอน ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี

ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการสอน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส23102 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องวิธีการทางประวัติศาสตร์ ในการศึกษาเรื่องราว ทางประวัติศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัส ส23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัส ส23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง หลักธรรมนำชีวิต
หน่วยการเรียนรู้ 4. รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัส ส23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง หน้าที่ชาวพุทธ
หน่วยการเรียนรู้ 5. รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัส ส23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง กฎหมายน่ารู้
หน่วยการเรียนรู้ 6. รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส23102 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องพัฒนาการทางสังคม ในสมัยรัตนโกสินทร์
เรื่อง 6.1 พัฒนาการทางสังคม ในสมัยรัตนโกสินทร์
1
  พัฒนาการทางสังคม ในสมัยรัตนโกสินทร์ 1 (วันที่ 8 มิ.ย. 60)
2
  พัฒนาการทางสังคม ในสมัยรัตนโกสินทร์ 2 (วันที่ 22 มิ.ย. 60)
3
  พัฒนาการทางสังคม ในสมัยรัตนโกสินทร์ 3 (วันที่ 29 มิ.ย. 60)
4
  พัฒนาการทางสังคม ในสมัยรัตนโกสินทร์ 4 (วันที่ 6 ก.ค. 60)
5
  พัฒนาการทางสังคม ในสมัยรัตนโกสินทร์ 5 (วันที่ 13 ก.ค. 60)
6
  พัฒนาการทางสังคม ในสมัยรัตนโกสินทร์ 6 (วันที่ 27 ก.ค. 60)
7
  พัฒนาการทางสังคม ในสมัยรัตนโกสินทร์ 7 (วันที่ 3 ส.ค. 60)
8
  พัฒนาการทางสังคม ในสมัยรัตนโกสินทร์ 8 (วันที่ 10 ส.ค. 60)
9
  พัฒนาการทางสังคม ในสมัยรัตนโกสินทร์ 9 (วันที่ 24 ส.ค. 60)
10
  พัฒนาการทางสังคม ในสมัยรัตนโกสินทร์ 10 (วันที่ 31 ส.ค. 60)
หน่วยการเรียนรู้ 7. รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัส ส23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 256 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง สิทธิมนุษยชน
หน่วยการเรียนรู้ 8. รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัส ส23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมสากล
หน่วยการเรียนรู้ 9. รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส23102 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์
หน่วยการเรียนรู้ 10. รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัส ส23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง สังคมดีมีสุข

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ