ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 51
แผนการสอน ครูวิชิต ลือยศ
ครูผู้สอน ครูวิชิต ลือยศ

ครูวิชิต ลือยศ
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนการสอน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา
เรื่อง 1.1 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปเอเชีย
1
  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปเอเชีย วันที่ 17 พ.ค.62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.2 พุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางต่าง ๆ
1
  พุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางต่าง ๆ วันที่ 22 พ.ค.62
เรื่อง 1.3 สรุปและวิเคราะห์พุทธประวัติ
1
  สรุปและวิเคราะห์พุทธประวัติ วันที่ 24 พ.ค.62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.4 พุทธสาวก พุทธสาวิกา : พระอัญญาโกณฑัญญะ พระมหาปชาบดีเถรี พระเขมาเถรี และพระเจ้าปเสนทิโกศล
1
  พุทธสาวก พุทธสาวิกา : พระอัญญาโกณฑัญญะ พระมหาปชาบดีเถรี พระเขมาเถรี และพระเจ้าปเสนทิโกศล วันที่ 27 พ.ค.62
เรื่อง 1.5 นิทานชาดก : นันทิวิสาลชาดก สุวัณณหังสชาดก
1
  นิทานชาดก : นันทิวิสาลชาดก สุวัณณหังสชาดก วันที่ 29 พ.ค.62 (มีสื่อวิดีโอ)
หน่วยการเรียนรู้ 2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักธรรมนำชีวิต
เรื่อง 2.1 สังฆคุณ 9
1
  สังฆคุณ 9 วันที่ 31 พ.ค.62
เรื่อง 2.2 ทุกข์
1
  ทุกข์ วันที่ 5 มิ.ย.62 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.3 สมุทัย
1
  สมุทัย วันที่ 7 มิ.ย.62 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.4 มรรค (มรรค 8 ปัญญา 3 อาธิปไตย 3 )
1
  มรรค (มรรค 8 ปัญญา 3 อาธิปไตย 3 ) 10 มิ.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.5 มรรค (สัปปุริสธรรม 7)
1
  มรรค (สัปปุริสธรรม 7) วันที่ 12 มิ.ย.62
เรื่อง 2.6 บุญกิริยาวัตถุ 10
1
  บุญกิริยาวัตถุ 10 วันที่ 14 มิ.ย.62 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.7 อุบาสกธรรม 7
1
  อุบาสกธรรม 7 วันที่ 17 มิ.ย.62 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.8 มงคล 38
1
  มงคล 38 วันที่ 19 มิ.ย.62 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.9 นิโรธ (อัตถะ 3)
1
  นิโรธ (อัตถะ 3) วันที่ 21 มิ.ย.62 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.10 พระอภิธรรมปิฎก
1
  พระอภิธรรมปิฎก วันที่ 24 มิ.ย.62
เรื่อง 2.11 พุทธปณิธาน 4
1
  พุทธปณิธาน 4 วันที่ 26 มิ.ย.62 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.12 พุทธศาสนสุภาษิต
1
  พุทธศาสนสุภาษิต วันที่ 28 มิ.ย.62 (มีใบงาน)
หน่วยการเรียนรู้ 3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หน้าที่ชาวพุทธ
เรื่อง 3.1 หน้าที่ของพระภิกษุในการปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยและจริยวัตรอย่างเหมาะสม
1
  หน้าที่ของพระภิกษุในการปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยและจริยวัตรอย่างเหมาะสม วันที่ 1 ก.ค.62 (มีใบงาน)
เรื่อง 3.2 การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
1
  การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ วันที่ 3 ก.ค.62 (มีใบงาน)
เรื่อง 3.3 ศาสนาพิธี
1
  ศาสนาพิธี วันที่ 5 ก.ค.62 (มีใบงาน)
เรื่อง 3.4 การบริหารจิตเจริญปัญญา
1
  การบริหารจิตเจริญปัญญา วันที่ 8 ก.ค.62 (มีใบงาน)
เรื่อง 3.5 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
1
  วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย วันที่ 10 ก.ค.62 (มีใบงาน)
เรื่อง 3.6 ทิศ 6 : ทิศเบื้องขวา
1
  ทิศ 6 : ทิศเบื้องขวา วันที่ 12 ก.ค.62 (มีใบงาน)
เรื่อง 3.7 สัมมนาพระพุทธศาสนาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1
  สัมมนาพระพุทธศาสนาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 15 ก.ค.62
เรื่อง 3.8 ศาสนสัมพันธ์
1
  ศาสนสัมพันธ์ วันที่ 19 ก.ค.62
เรื่อง 3.9 การธำรงรักษาพระพุทธศาสนา
1
  การธำรงรักษาพระพุทธศาสนา วันที่ 26 ก.ค.62 (มีใบงาน)
หน่วยการเรียนรู้ 4. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กฎหมายน่ารู้
เรื่อง 4.1 กฎหมายแพ่ง
1
  กฎหมายแพ่ง วันที่ 31 ก.ค.62 (มีใบงาน)
เรื่อง 4.2 ตัวอย่างการกระทำความผิดทางแพ่ง : การทำผิดสัญญา การทำละเมิด
1
  ตัวอย่างการกระทำความผิดทางแพ่ง : การทำผิดสัญญา การทำละเมิด วันที่ 2 ส.ค.62 (มีใบงานและสื่อวีดิโอ)
เรื่อง 4.3 กฎหมายอาญา
1
  กฎหมายอาญา วันที่ 5 ส.ค.62 (มีใบงาน)
เรื่อง 4.4 ตัวอย่างการกระทำความผิดทางอาญา : ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
1
  ตัวอย่างการกระทำความผิดทางอาญา : ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ วันที่ 7 ส.ค.62
เรื่อง 4.5 ความแตกต่างระหว่างความผิดทางอาญากับความผิดทางแพ่ง
1
  ความแตกต่างระหว่างความผิดทางอาญากับความผิดทางแพ่ง วันที่ 9 ส.ค.62 (มีใบงาน)
หน่วยการเรียนรู้ 5. หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สิทธิมนุษยชน
เรื่อง 5.1 ความหมายและความสำคัญของสิทธิมนุษยชน
1
  ความหมายและความสำคัญของสิทธิมนุษยชน วันที่ 14 ส.ค.62 (มีใบงาน)
เรื่อง 5.2 สิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ
1
  สิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ วันที่ 16 ส.ค.62 (มีใบงาน)
เรื่อง 5.3 แนวทางการมีส่วนร่วมปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
1
  แนวทางการมีส่วนร่วมปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน วันที่ 19 ส.ค.62
หน่วยการเรียนรู้ 6. หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล
เรื่อง 6.1 วัฒนธรรมไทย
1
  วัฒนธรรมไทย วันที่ 21 ส.ค.62 (มีใบงาน)
เรื่อง 6.2 ภูมิปัญญาไทย
1
  ภูมิปัญญาไทย วันที่ 23 ส.ค.62 (มีใบงาน)
เรื่อง 6.3 การอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
1
  การอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย วันที่ 26 ส.ค.62
เรื่อง 6.4 วัฒนธรรมสากล
1
  วัฒนธรรมสากล วันที่ 28 ส.ค.62 (มีใบงาน)
เรื่อง 6.5 อิทธิพลของวัฒนธรรมสากล
1
  อิทธิพลของวัฒนธรรมสากล วันที่ 30 ส.ค.62 (มีใบงาน)
เรื่อง 6.6 การเลือกรับวัฒนธรรมสากล
1
  การเลือกรับวัฒนธรรมสากล วันที่ 2 ก.ย.62 (มีใบงาน)
หน่วยการเรียนรู้ 7. หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 สังคมดีมีสุข
เรื่อง 7.1 ลักษณะของสังคมไทย
1
  ลักษณะของสังคมไทย วันที่ 4 ก.ย.62 (มีใบงาน)
เรื่อง 7.2 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
1
  ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง วันที่ 6 ก.ย.62 (มีใบงาน)
เรื่อง 7.3 ปัญหาสังคมและแนวทางแก้ไข
1
  ปัญหาสังคมและแนวทางแก้ไข วันที่ 9 ก.ย.62 (มีใบงาน)
เรื่อง 7.4 ปัญหาในชุมชนและแนวทางแก้ไข
1
  ปัญหาในชุมชนและแนวทางแก้ไข วันที่ 11 ก.ย.62
เรื่อง 7.5 แนวทางการสร้างความสมานฉันท์
1
  แนวทางการสร้างความสมานฉันท์ วันที่ 13 ก.ย.62
เรื่อง 7.6 การใช้ชีวิตตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงานและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1
  การใช้ชีวิตตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงานและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 16 ก.ย.62
หน่วยการเรียนรู้ 8. หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การเมืองการปกครอง
เรื่อง 8.1 รูปแบบการปกครองในยุคปัจจุบัน
1
  รูปแบบการปกครองในยุคปัจจุบัน วันที่ 18 ก.ย.62 (มีใบงาน)
เรื่อง 8.2 การปกครองแบบประชาธิปไตย
1
  การปกครองแบบประชาธิปไตย วันที่ 20 ก.ย.62 (มีใบงานและสื่อวีดิโอ)
เรื่อง 8.3 การปกครองระบอบเผด็จการ
1
  การปกครองระบอบเผด็จการ วันที่ 23 ก.ย.62 (มีใบงาน)
เรื่อง 8.4 เปรียบเทียบการปกครองของไทยกับประเทศที่ปกครองแบบประชาธิปไตย
1
  เปรียบเทียบการปกครองของไทยกับประเทศที่ปกครองแบบประชาธิปไตย วันที่ 25 ก.ย.62 (มีใบงาน)
เรื่อง 8.5 รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การมีส่วนร่วมทางการเมือง
1
  รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การมีส่วนร่วมทางการเมือง วันที่ 27 ก.ย.62

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ