ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 40
แผนการสอน ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี
ครูผู้สอน ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี

ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนการสอน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทวีปอเมริกาเหนือน่ารู้
เรื่อง 1.1 ทวีปอเมริกาเหนือน่ารู้
1
  เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่แสดงลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือ แผนที่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2
  ที่ตั้งของทวีปอเมริกาเหนือ
3
  ลักษณะภูมิประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ (1)
4
  ลักษณะภูมิประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ (2)
5
  แหล่งน้ำในทวีปอเมริกาเหนือ
6
  ลักษณะภูมิอากาศในทวีปอเมริกาเหนือ (1)
7
  ลักษณะภูมิอากาศในทวีปอเมริกาเหนือ (2)
8
  ทรัพยากรธรรมชาติของทวีปอเมริกาเหนือ
9
  ลักษณะของประชากรในทวีปอเมริกาเหนือ (1)
10
  ลักษณะของประชากรในทวีปอเมริกาเหนือ (2)
11
  เศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ (1)
12
  เศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ (2)
13
  การคมนาคมขนส่งในทวีปอเมริกาเหนือ
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สำรวจทวีปอเมริกาใต้
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ อุปสงค์ อุปทาน การกำหนดราคา
หน่วยการเรียนรู้ 4. รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาชุมชนสหกรณ์
หน่วยการเรียนรู้ 5. รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ
หน่วยการเรียนรู้ 6. รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การค้าการลงทุน การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
เรื่อง 6.1 การค้าการลงทุน การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
1
  การค้าและการรวมกลุ่มระหว่างประเทศ การค้าระหว่างประเทศ

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ