ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 31
แผนการสอน ครูสัญลักษณ์ โสณายะ
ครูผู้สอน ครูสัญลักษณ์ โสณายะ

ครูสัญลักษณ์ โสณายะ
วิทยาศาสตร์

แผนการสอน วิทยาศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ดวงดาวบนท้องฟ้า
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เทคโนโลยีอวกาศ
หน่วยการเรียนรู้ 4. รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ระบบนิเวศ
หน่วยการเรียนรู้ 5. รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
หน่วยการเรียนรู้ 6. รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
เรื่อง 6.1 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
1
  ลักษณะทางพันธุกรรมโครโมโซม ยีน DNA (1)
2
  ลักษณะทางพันธุกรรมโครโมโซม ยีน DNA (2)
3
  กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม (1)
4
  กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม (2)
5
  กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ความผิดปกติทางพันธุกรรม
6
  ประโยชน์จากความรู้ทางพันธุศาสตร์
7
  ปัญหาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรในท้องถิ่น (1)
8
  ปัญหาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรในท้องถิ่น (2)
9
  ปัญหาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรในท้องถิ่น (3)
10
  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (1)
11
  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (2)
12
  เศรษฐกิจพอเพียง (1)
13
  เศรษฐกิจพอเพียง (2)
14
  เศรษฐกิจพอเพียง (3)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ