ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 54
แผนการสอน ครูรติรส พงษาวดาร
ครูผู้สอน ครูรติรส พงษาวดาร

ครูรติรส พงษาวดาร
วิทยาศาสตร์

แผนการสอน วิทยาศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่
เรื่อง 1.1 การศึกษาความเร็วในการตกของวัตถุ
1
  การศึกษาความเร็ว ในการตกของวัตถุ 1
2
  การศึกษาความเร็ว ในการตกของวัตถุ 2
เรื่อง 1.2 การหาความเร็วเฉลี่ย
1
  การหาความเร็วเฉลี่ย 1
2
  การหาความเร็วเฉลี่ย 2
เรื่อง 1.3 การคำนวณหาความเร่ง
1
  การคำนวณหาความเร่ง 1
2
  การคำนวณหาความเร่ง 2
เรื่อง 1.4 การศึกษาความเร็ว ในการตกของวัตถุ การเคลื่อนที่ แบบโพรเจกไทล์
1
  การศึกษาความเร็ว ในการตกของวัตถุ การเคลื่อนที่ แบบโพรเจกไทล์ 1
2
  การศึกษาความเร็ว ในการตกของวัตถุ การเคลื่อนที่ แบบโพรเจกไทล์ 2
เรื่อง 1.5 แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา
1
  แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา
เรื่อง 1.6 แรงพยุง
1
  แรงพยุง 1
2
  แรงพยุง 2
เรื่อง 1.7 การคำนวณแรงพยุง
1
  การคำนวณแรงพยุง 1
2
  การคำนวณแรงพยุง 2
เรื่อง 1.8 แรงเสียดทาน
1
  แรงเสียดทาน 1
2
  แรงเสียดทาน 2
เรื่อง 1.9 ทิศทางของแรงเสียดทานในชีวิตประจำวัน
1
  ทิศทางของแรงเสียดทานในชีวิตประจำวัน
เรื่อง 1.10 โมเมนต์ของแรง
1
  โมเมนต์ของแรง 1
2
  โมเมนต์ของแรง 2
เรื่อง 1.11 การคำนวณหาค่าโมเมนต์
1
  การคำนวณหาค่าโมเมนต์ 1
2
  การคำนวณหาค่าโมเมนต์ 2
หน่วยการเรียนรู้ 2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 งานและพลังงาน
หน่วยการเรียนรู้ 3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พลังงานไฟฟ้า
เรื่อง 3.1 การต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าในวงจรไฟฟ้า
1
  การต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าในวงจรไฟฟ้า 1
2
  การต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าในวงจรไฟฟ้า 2
เรื่อง 3.2 พลังงานไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า
1
  พลังงานไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า 1
2
  พลังงานไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า 2
เรื่อง 3.3 การวัดกระแสไฟฟ้า
1
  การวัดกระแสไฟฟ้า 1
2
  การวัดกระแสไฟฟ้า 2
เรื่อง 3.4 ความสัมพันธ์ระหว่าง ความต่างศักย์กับกระแสไฟฟ้า
1
  ความสัมพันธ์ระหว่าง ความต่างศักย์กับกระแสไฟฟ้า 1
2
  ความสัมพันธ์ระหว่าง ความต่างศักย์กับกระแสไฟฟ้า 2
เรื่อง 3.5 กฎของโอห์ม
1
  กฎของโอห์ม 1
2
  กฎของโอห์ม 2
เรื่อง 3.6 การต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
1
  การต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 1
2
  การต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 2
เรื่อง 3.7 ขนาดความยาวและชนิดของลวดตัวนำกับความต่างศักย์
1
  ขนาดความยาวและชนิดของลวดตัวนำกับความต่างศักย์ 1
2
  ขนาดความยาวและชนิดของลวดตัวนำกับความต่างศักย์ 2
เรื่อง 3.8 ประโยชน์ของฉนวนหุ้มสายไฟฟ้า
1
  ประโยชน์ของฉนวนหุ้มสายไฟฟ้า 1
2
  ประโยชน์ของฉนวนหุ้มสายไฟฟ้า 2
เรื่อง 3.9 พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า
1
  พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า 1
2
  พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า 2
เรื่อง 3.10 หน้าที่ตัวต้านทาน
1
  หน้าที่ตัวต้านทาน 1
2
  หน้าที่ตัวต้านทาน 2
เรื่อง 3.11 ตัวต้านทานแปรค่าได้
1
  ตัวต้านทานแปรค่าได้
เรื่อง 3.12 การนำตัวเก็บประจุมาใช้งาน
1
  การนำตัวเก็บประจุมาใช้งาน 1
2
  การนำตัวเก็บประจุมาใช้งาน 2
เรื่อง 3.13 สนุกกับไดโอด
1
  สนุกกับไดโอด 1
2
  สนุกกับไดโอด 2
เรื่อง 3.14 ทรานซิสเตอร์ ทำหน้าที่เป็นสวิตซ์
1
  ทรานซิสเตอร์ ทำหน้าที่เป็นสวิตซ์

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ